Sở Ban Ngành

Link Website

Bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chủ Nhật, 02/10/2011 - 04:44

 

BÀI PHÁT BIỂU
 
của đồng chí Trương Tấn Sang
 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ( Khoá X).
 
(Ngày 27 tháng 02 năm 2009)
 
     Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ( Khoá X) đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản về công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Trung ương 9 (Khoá X); nghiên cứu các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.
Nhìn chung, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với nhận định, đánh giá về tình hình và kết quả hai năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng tình với Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài Chính. Hội nghị đã nêu được nhiều kinh nghiệm tốt, phong phú trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các báo cáo đã nêu rất rõ về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng và của năm 2009.
Có thể nói, trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức về nhiều mặt, thiên tai, dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại nhiều nơi…đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Mặc dù những khó khăn, thách thức nêu trên nhưng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của các cấp uỷ đảng, các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế của nước ta vẫn cơ bản ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Cùng với những kết quả đã đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta nhận thấy còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn thấp, chưa đạt được như mong đợi; tệ tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân và thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp nhưng trước hết thuộc trách nhiệm của các cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành.
 
Thưa các đồng chí!
Theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 9, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác PCTN từ nay đến hết nhiệm kỳ Ðại hội X là : Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về PCTNLP. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng, Nhà nước về PCTNLP. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát; phối hợp thật tốt giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, nhất là khi giải quyết các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm kỷ luật về Ðảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật các vụ việc tham nhũng, tịch thu tài sản tham nhũng. Kiện toàn hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN. Phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, của báo chí trong đấu tranh PCTNLP, quan liêu; có chính sách bảo vệ người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí... Kiên định mục tiêu Nghị quyết T.Ư 3 đã đề ra là : "Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính".
Ðể thực hiện thật tốt nhiệm vụ trong hai năm còn lại, từ nay đến hết nhiệm kỳ Ðại hội X, cần tiếp tục thực hiện 10 chủ trương, giải pháp Nghị quyết T.Ư 3 đã đề ra; triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp về công tác PCTNLP của Hội nghị T.Ư 9 và 8 nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Tôi xin nhấn mạnh, lưu ý một số vấn đề sau đây:
 
Thứ nhất là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên về công tác PCTNLP, để từ đó tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.
Cần thấy được nhiệm vụ PCTNLP, trong đó lấy phòng ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng có tác dụng tích cực để răn đe, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí là rất cần thiết. Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí là phải ngay từ trong từng cấp ủy, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Không thể trông chờ, ỷ lại vào sự phát hiện tham nhũng, lãng phí từ bên ngoài. Nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Ðảng và Nhà nước về công tác PCTNLP (nhất là việc chất vấn trong Ðảng, với các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch, kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác...). Ðưa nội dung PCTNLP vào chương trình giáo dục - đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ làm công tác này; mở các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác PCTNLP; kịp thời biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Ðịnh hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực của công tác đấu tranh PCTNLP, cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức tạp; khẳng định quyết tâm của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, nhất định từng bước ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân.
 
Thứ hai là, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhân tố quyết định mọi thắng lợi luôn bắt nguồn chủ yếu từ sức mạnh nội lực.
    
Ðể thực hiện tốt công tác PCTNLP, trước hết các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Các cơ quan chức năng dù đủ năng lực, có trang thiết bị hiện đại đến mấy cũng khó có thể phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng nếu nội bộ dung túng, bao che.
Cần gắn công tác PCTNLP với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Năm 2009, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành. Một trong những thước đo hiệu quả của cuộc vận động đối với từng cấp ủy đảng là sự chuyển biến tích cực của công tác PCTNLP. Các cấp ủy đảng cần xác định công tác PCTNLP là một trọng tâm công tác để kiểm điểm, là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, lựa chọn người vào cấp ủy. Ðánh giá cao những cấp ủy đảng tự phát hiện tham nhũng để xử lý, có hình thức xử lý phù hợp các cấp ủy không tự phát hiện, xử lý nghiêm các cấp ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy đảng các cấp, các cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.
Cần bố trí những cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và có bản lĩnh để làm công tác PCTN; sắp xếp, lựa chọn, bố trí những cán bộ, đảng viên ở những vị trí chủ chốt trong các cơ quan PCTN tham gia cấp ủy các cấp.
 
Thứ ba là, điều chỉnh chương trình hành động, kế hoạch triển khai công tác PCTNLP theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 9 theo hướng cụ thể, khả thi và phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, từng cá nhân.
 
Từng cấp ủy đảng, từng ngành, từng cấp cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm cho phù hợp để tập trung chỉ đạo, chú ý các lĩnh vực trọng điểm như: Quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách, sử dụng tài sản công; tài nguyên, môi trường; cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực hiện chính sách xã hội; công tác tổ chức cán bộ...
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp chỉ đạo rà soát các văn bản đã ban hành để điều chỉnh kịp thời nếu thấy không phù hợp; xây dựng và ban hành các văn bản mới nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, làm cơ sở pháp lý cho công tác PCTNLP.
Rà soát danh mục các vụ án tham nhũng để có biện pháp chỉ đạo tập trung, xử lý dứt điểm, cương quyết không để kéo dài.
 
Thứ tư là, hoàn thiện các cơ quan chuyên trách về PCTN theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội X và Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X).
 
Công tác PCTNLP như Nghị quyết T.Ư 3 đã xác định "... là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm". Vì vậy, hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN phải được khẩn trương hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm nguyên tắc chung là mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có bộ phận hoặc người được giao nhiệm vụ theo dõi về công tác PCTN.
Các cơ quan chuyên trách về PCTN được thành lập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cần rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời những quy định chưa phù hợp, hoặc có sơ hở, giải quyết các vướng mắc trong quá trình hoạt động; các cơ quan chức năng của Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu và sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định các kiến nghị của các địa phương về mô hình tổ chức, tên gọi, quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, (kể cả việc chuyển đổi mô hình từ bộ phận thành văn phòng ban chỉ đạo), biên chế, chế độ phụ cấp, cả đối với số cán bộ kiêm nhiệm cấp huyện, quận, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ.
Ðối với một số bộ, ban, ngành ở T.Ư và các tập đoàn, tổng công ty lớn có thể duy trì hoặc thành lập ban chỉ đạo về PCTN (kiêm nhiệm) để giúp người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ PCTN. Ðây chỉ là cách tổ chức làm việc cần thiết, không làm tăng thêm biên chế của cơ quan, đơn vị.
Ðối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị không thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN cần phân công cán bộ và có bộ phận kiêm nhiệm theo dõi công tác PCTN.
Việc thành lập ban chỉ đạo và phân công đầu mối theo dõi công tác PCTN là rất cần thiết và cần được vận dụng linh hoạt, nhằm bảo đảm chắc chắn cho sự chỉ đạo, điều hành thống nhất công tác PCTN. Khẩn trương nghiên cứu và hình thành tổ chức giám định tư pháp, phục vụ công tác đấu tranh chống tham nhũng.
 
Thứ năm là, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo thường xuyên nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTNLP.
 
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác PCTNLP. Ðể làm tốt công tác PCTNLP phải dựa vào dân. Cần có các giải pháp phù hợp để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng với các cơ quan nhà nước, như: tổ chức tốt công tác tiếp dân, mở hòm thư, lập đường dây nóng... và nhất là cán bộ phải thường xuyên sâu sát, gần gũi nhân dân. Xây dựng các quy chế nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng trong công tác PCTN.
 
Thứ sáu là, tập trung sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác PCTNLP.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; đưa nội dung công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2009, 2010.
Ủy ban Kiểm tra các cấp của Ðảng kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Ðảng và Nhà nước về công tác PCTN, như: Vi phạm thời gian quy định hoặc không thực hiện việc kê khai tài sản, công khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác, vi phạm quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng... Tùy tính chất vi phạm mà có hình thức xử lý phù hợp. Ðưa công tác PCTN là một trong những trọng tâm công tác, thành một nội dung quan trọng để kiểm điểm việc thực hiện theo định kỳ của cấp ủy các cấp. Hằng năm có báo cáo chuyên đề kiểm điểm về công tác PCTNLP để đến năm 2010 tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 3, báo cáo trong đại hội đảng các cấp.
PCTNLP là một công tác có nhiều khó khăn và phức tạp, đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh chống giặc "nội xâm". Ðây là một trọng trách của Ðảng và Nhà nước ta đối với tương lai, tiền đồ của đất nước và dân tộc ta. Từ những kết quả và kinh nghiệm bước đầu qua hai năm thực hiện, với quyết tâm của toàn Ðảng và cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng tham nhũng, lãng phí nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, bảo đảm thắng lợi vững chắc của sự nghiệp CNH, HÐH theo định hướng XHCN./.
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 317,624

  IP của bạn: 23.20.7.34

  Thời gian: 2018-05-27 04:31:17

  Chi tiết:

   Hôm nay: 54

   Tuần này: 4839

   Tháng này: 28886

   Năm nay: 77043

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn