Sở Ban Ngành

Link Website

Hướng dẫn Về việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương khoá X về" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

Thứ Tư, 21/09/2011 - 10:13

 

HƯỚNG DẪN
 
Về việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương khoá X về" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
 
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoa X đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 21 tháng 8 năm 2006 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đại hội X thể hiện vai trò và quyết tâm chính trị của Đảng trong việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Thực hiện Công văn số 35 ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thống nhất với Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong Đảng và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân như sau:
I. Yêu cầu
- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý hành chính nhà nước và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
- Gắn việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết với việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, chỉ ra những biểu hiện của tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, trong đó xác định những công việc trọng tâm, những vấn đề bức xúc mà dư luận ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang quan tâm, để tập trung sức giải quyết kịp thời, hiệu quả.
- Gắn việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết với việc triển khai chương trình hành động của tổ chức đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội X, coi đây là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X ở ngành, địa phương, cơ sở.
- Trong nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần quán triệt quan điểm kết hợp xây và chống. Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ được phát động vào đầu năm 2007.
II. Nội dung và các bước tiến hành
1. Nội dung
- Các cấp uỷ đảng tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức thuộc các cơ quan nhà nước, chú trọng các cán bộ chủ chốt, các cơ quan, đơn vị quản lý kinh tế, những nơi đang có vấn đề bức xúc mà cán bộ, nhân dân và dư luận đang quan tâm, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách cụ thể.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã được thông qua, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc chuẩn bị và triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.
- Phổ biến Nghị quyết đến tất cả các đoàn thể chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, vận động quần chúng nhân dân, lãnh đạo và phát huy vai trò của nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Lãnh đạo và thực hiện việc tuyên truyền liên tục, sâu rộng trong xã hội về nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
2. Các bước tiến hành
- Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ kiến Nghị quyết, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hướng dẫn triển khai Nghị quyết tại các ngành, địa phương, cơ sở.
- Thời gian: 1,5 ngày, từ 12 đến 13 - 10 - 2006
- Thành phần:
+ Ở các tỉnh, thành phố: Đồng chí Phó Bí thư thường trực; Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng Ban Tổ chức; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
+ Ở các bộ, ngành Trung ương: Đồng chí Thứ trưởng thường trực; Bí thư đảng ủy cơ quan; Phó Bí thư thường trực đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương
+ Ở các tổng công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, hoặc Tổng Giám đốc.
- Các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên phạm vi ngành, địa phương; hướng dẫn việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, cơ sở.
Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trong tháng 11- 2006.
- Cấp uỷ các cấp quận, huyện, thị xã, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thông qua chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên phạm vi quận, huyện, thị xã; hướng diễn triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết tại xã, phường, thị trấn.
Thời gian: l ngày, hoàn thành trong tháng 12 năm 2006
- Đảng uỷ cấp cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, các đoàn thể chính trị.
Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trong tháng 12 năm 2006.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phổ biến nội dung Nghị quyết đến từng hội viên, đoàn viên.
Thời gian: hoàn thành trong tháng 12- 2006.
 
 
III. Tổ chức thực hiện
- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xuất bản Tài liệu học tập. Nghị quyết, bao gồm toàn văn Nghị quyết, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các nghị định thực hiện luật của Chính phủ. Biên soạn và phát hành tài liệu tham khảo dành cho việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương giúp Ban Bí thư chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết và Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hướng dẫn triển khai Nghị quyết ở địa phương và cơ sở.
- Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các ngành, địa phương sớm hoàn thiện tổ chức và xây dựng chương trình, kế hoạch thực bện Nghị quyết tại ngành, địa phương.
- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn các cơ quan Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và giúp các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghị quyết ở ngành, địa phương. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết và phản ánh kịp thời khí thế thực hiện Nghị quyết ở các ngành, địa phương và cơ sở.
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết ''Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nội dung quan trọng hiện nay. Do vậy, cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp cần chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước theo Hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo cấp uỷ cấp trên.
Báo cáo gửi về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tiến độ.
 
 
 TRƯỞNG BAN TTVH TRUNG ƯƠNG
         (đã ký)
 Tô Huy Rứa
 

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 285,744

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:44:07

  Chi tiết:

   Hôm nay: 271

   Tuần này: 3781

   Tháng này: 10840

   Năm nay: 45089

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn