Sở Ban Ngành

Link Website
Kết quả công tác phòng chống tham nhũng
Nhập thông tin tóm tắt
Nhập thông tin tóm tắt
Nhập thông tin tóm tắt
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VPBCĐ-ĐPTTH-BLS ngày 14/10/2010 giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn trong công tác PCTN. Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh (đơn vị chủ trì) báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp như sau:
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-VPBCĐ-TTr ngày 24/8/2010 giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh với Thanh tra tỉnh trong công tác PCTN. Qua theo dõi tổng hợp, Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh (gọi tắt là Văn phòng Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quý III năm 2011 như sau:
Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCĐ về PCTN-TTHĐND-BTTUBMTTQVN ngày 30/8/2010 giữa Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh trong công tác PCTN. Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh (đơn vị chủ trì) báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp quý III năm 2011 như sau:
Căn cứ Công văn số 487/SKHĐT-TH ngày 16/8/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011. Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh báo cáo kết quả như sau:
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH 12 ngày 27/9/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2011 trên địa bàn như sau:  
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, xác định PCTN là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện Luật PCTN, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các văn bản của Trung ương về lĩnh vực PCTN. Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015” để đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 376,102

  IP của bạn: 54.198.23.251, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-09-25 01:36:08

  Chi tiết:

   Hôm nay: 37

   Tuần này: 5295

   Tháng này: 10241

   Năm nay: 135813

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn