Sở Ban Ngành

Link Website

Năm 2016, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp...

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 08/4/2013 và Công văn số 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư, sau hơn 3 năm thành lập đến nay cơ bản bộ máy tổ chức của Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ổn định. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU...

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Cụm Thi đua II các cơ quan ban Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng...

Nhằm chuẩn bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua năm 2016, ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2016 cụm thi đua số 2 các cơ quan Ban Đảng tỉnh đã tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan đơn vị trong cụm, gồm 5 cơ quan, đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức...

Công tác Nội chính
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Thông  qua quán triệt, tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Công tác PCTN
Năm 2016, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới..

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 115,816

  IP của bạn: 54.159.209.32

  Thời gian: 2017-02-20 08:56:21

  Chi tiết:

   Hôm nay: 171

   Tuần này: 4220

   Tháng này: 13810

   Năm nay: 22188

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn