Skip to main content

 1. Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
 2. Phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP  của Chính phủ
 3. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn
 6. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
 7. Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 8. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 05 năm 2019.
 9. Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại
 10. Chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
 11. Quản lý bảo trì và vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh
 12. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
 13. Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP
 14. Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2019
 15. Tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp
 16. Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
 17. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị
 18. Thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch thanh tra
 19. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 20. Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi