Skip to main content

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư
 2. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 3. Công bố đợt 06 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 4. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
 5. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 6. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III
 7. Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019
 8. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 3/2019
 9. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn
 11. Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
 12. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 13. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 14. Chỉ đạo tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019
 15. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi
 16. Kế hoạch Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 17. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 02/2019
 18. Chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông
 19. Chấn chỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo
 20. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019