Skip to main content

 1. Kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn
 2. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020
 3. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
 4. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 5. Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 6. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 07 năm 2019.
 7. Phê duyệt danh sách người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 8. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
 9. Thành lập BCĐ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 10. Nguy cơ lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật
 11. Thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II
 12. Kế hoạch hoạt động năm 2019 cho Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn
 13. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
 14. Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng
 15. Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft
 16. Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
 17. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 18. Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019
 19. Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trang vi phạm đạo đức nhà giáo.
 20. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng