Skip to main content

 1. Năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành sắp xếp cơ quan báo chí theo quy hoạch
 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số  tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
 3. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
 4. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
 5. Công bố đợt 08 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 6. Phê duyệt Đề án tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2018-2025
 7. Chỉ đạo thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
 8. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý công trình sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh
 10. Lạng Sơn đứng đầu về xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018
 11. Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
 12. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Phương án, đảm bảo thành công trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 13. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
 14. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
 15. Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 16. Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần
 17. Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
 18. Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Lễ hội xuân năm 2019
 19. Tình hình giá cả thị trường tháng 3/2019
 20. Quyết định công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng