Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019
 2. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 3/2019
 3. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn
 5. Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
 6. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
 7. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 8. Chỉ đạo tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019
 9. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi
 10. Kế hoạch Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 11. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 02/2019
 12. Chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông
 13. Chấn chỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo
 14. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019
 15. Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
 16. Phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP  của Chính phủ
 17. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 18. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn
 20. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân