Skip to main content

 1. Kết quả thực hiện Đề án 647 năm 2018
 2. Quy định tiêu chuẩn, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
 3. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 4. Thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người
 5. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019
 6. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
 7. Công điện của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng an toàn và hiệu quả
 8. Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 9. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 10. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 11. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
 12. Chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019
 13. Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019
 14. Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2019
 15. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện, thành phố
 16. Thủ tướng phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe giai đoạn 2018 - 2025"
 17. Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Thông tin và Truyền thông
 18. Quyết định xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị năm 2018
 19. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
 20. Thông báo về hoạt động chính thức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh