Skip to main content

 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020
 2. Kế hoạch thực hiện phương án cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại một khu dân cư trên địa bàn tỉnh
 3. Chỉ đạo tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
 4. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020
 5. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
 6. Chỉ đạo chưa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dạy học trực tuyến
 7. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
 8. Rà soát, lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo
 9. Chỉ đạo rà soát người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19
 10. Điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu
 11. Chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch
 12. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
 13. Thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
 14. Quản lý hoạt động đầu tư và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
 15. Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020
 16. Giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ, thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
 17. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
 18. UBND tỉnh chỉ đạo xử lý xe chở quá tải, quá khổ cho phép trên địa bàn tỉnh
 19. UBND tỉnh quyết định công nhận 05 trường đạt chuẩn quốc gia
 20. Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị