Skip to main content

 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. Thành lập các Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
 3. Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ liên ngành Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo tỉnh
 4. Triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025
 5. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
 6. Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2035
 7. Quản lý, sử dụng tài sản công do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý
 8. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020
 9. Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 10. Công nhận 08 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Lạng Sơn năm 2019
 11. Tuyên truyền công tác thu ngân sách nhà nước
 12. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020
 13. Kết quả hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
 14. Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”
 15. Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô
 16. Triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
 17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
 18. UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
 19. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ
 20. UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm