Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và Đề án vị trí việc làm

Thứ Sáu, 08/02/2013 - 09:05

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   82    /SNV-TCBC

V/v xây dựng kế hoạch biên chế

công chức và Đề án vị trí việc làm

Lạng Sơn, ngày  06   tháng 02 năm 2013

 

                   Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Liên minh các hợp tác xã tỉnh và các Hội: Văn học Nghệ thuật, Đông y, Chữ thập đỏ, Nhà báo tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Để thẩm định, tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2014; xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt tăng số lượng người làm việc năm 2013; xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo hướng ổn định trong 03 năm (năm 2013 xây dựng đề án vị trí việc làm ổn định từ năm 2014 - 2016), trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức năm 2013, hồ sơ kế hoạch biên chế công chức năm 2014 và xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2013, Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 như sau:

A. VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2014 VÀ ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013

I. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2014

Các cơ quan, đơn vị lập Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức gửi Sở Nội vụ thẩm định, gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế; Kế hoạch biên chế; Biểu mẫu lập kế hoạch biên chế; Các tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch biên chế kèm theo.

1. Nội dung của văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế:

Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký và phải có những nội dung chủ yếu sau:

- Sự cần thiết và căn cứ của việc lập kế hoạch biên chế;

- Nội dung chính của kế hoạch biên chế;

- Kiến nghị, đề xuất.

2. Kế hoạch biên chế công chức:

Kế hoạch biên chế phản ánh việc sử dụng và đánh giá kết quả thực hiện quản lý biên chế năm trước của đơn vị và phân định rõ biên chế theo các lĩnh vực. Kế hoạch biên chế phải kèm theo báo cáo thuyết minh đầy đủ, chi tiết về cơ sở, căn cứ tính toán, số lượng, cơ cấu biên chế của các đơn vị; thuyết minh, giải trình số biên chế năm kế hoạch tăng lên hoặc giảm đi so với năm báo cáo.

Nội dung, căn cứ và yêu cầu của việc lập kế hoạch biên chế công chức quy định tại các Điều 4, 7, 8 của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ.

3. Biểu mẫu lập kế hoạch biên chế:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính; các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm theo từng loại hình tổ chức và theo các loại biểu mẫu:

+ Biểu số 1: Kế hoạch biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2014;

+ Biểu số 2: Kế hoạch biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014;

+ Biểu số 3: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính có mặt đến 31/12/2012;

+ Biểu số 4: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến 31/12/2012;

II. ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013

Đối với việc điều chỉnh biên chế công chức năm 2013, các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP lập Hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

III. TÀI LIỆU KÈM THEO KẾ HOẠCH, HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

Các tài liệu liên quan gửi kèm theo kế hoạch biên chế, hồ sơ điều chỉnh biên chế gồm:

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập tổ chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức mới được thành lập hoặc nâng cấp chuyển đổi loại hình tổ chức);

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện;

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quy định hoặc điều chỉnh  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;

- Tài liệu khác (Nếu có).

B. VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2013, ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2014-2016

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2013 và Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Theo các Phụ lục).

Đối với các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp khác (gồm Liên minh các hợp tác xã tỉnh và các Hội: Văn học Nghệ thuật, Đông y, Chữ thập đỏ, Nhà báo tỉnh), đề nghị áp dụng các quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 14/2012/TT-BNV để xây dựng đề án.

C. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Hồ sơ Kế hoạch biên chế công chức năm 2014; Hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức năm 2013 (nếu có); Hồ sơ trình Đề án điều chỉnh vị trí việc làm năm 2013 (nếu có); Hồ sơ trình Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2014-2016 theo quy định, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/3/2013 để tổ chức thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

File mềm của các Hồ sơ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thống nhất theo biểu mẫu, các phụ lục và gửi theo thời hạn trên vào địa chỉ Email: luuguls@gmail.com.

 (Các cơ quan, đơn vị có thể tải các Phụ lục và biểu mẫu từ website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv/).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ để trao đổi thống nhất thực hiện (điện thoại: 0253.812 623)./.

 

                                     GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- GĐ, các Phó GĐ Sở;

- Phòng NV các huyện, TP;

- VP Sở, Phòng TCBC (2 b);

- Lưu VT, H.

                                         (Đã ký)

 

                                  Hứa Hải Quỳnh

 

Đính kèmDung lượng
Mau bieu KHBC 2014.xls83.5 KB
Phu luc VTVL.xls101 KB
Phu luc so 8_Mau De an VTVL.doc52 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn