Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Thứ Tư, 27/06/2012 - 11:20

UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/BC-SNV

 

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 6  năm 2012

  

BÁO CÁO

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1. Công tác tổ chức triển khai

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2011, hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2012 do Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ và trong ngành nội vụ ngay từ đầu năm gắn với các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong cơ quan nhằm đẩy mạnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành 2012, kết quả cụ thể như sau:

Ngày 09/01/2012, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2012, với mục tiêu xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác ngành nội vụ năm 2012 và đề ra các nội dung, giải pháp, mục tiêu công tác ngành nội vụ giai đoạn 2011-2020 cũng như phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ thời cơ, tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015 và Kế hoạch, chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó phát động thi đua đối với các tập thể, cá nhân công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến 31/12/2012 hoàn thành 100% các chỉ tiêu Kế hoạch công tác nội vụ năm 2012. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện Bộ Nội vụ.

Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2012, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số số 26/KH-SNV ngày 16/3/2012 về Phát động thi đua năm 2012 đối với  tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ, qua đó mỗi tập thể, cá nhân cụ thể hóa các nội dung thi đua trên cơ sở triển khai Kế hoạch công tác năm 2012 và chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các tiêu chí thi đua

- Trong công tác chuyên môn, tất cả các lĩnh vực công tác nội vụ đều được lượng hóa qua các nội dung công việc, xác định các chỉ tiêu cụ thể cần hoàn thành, gồm các lĩnh vực: Cải cách hành chính, công vụ, công chức, công tác thanh niên, tổ chức, bộ máy, biên chế và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, công tác xây dựng chính quyền, tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ, thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh và cũng như trong công tác nội bộ sở;

- Trong hoạt động thực thi công vụ mỗi công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chủ động đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo sở về cải tiến, sáng kiến, đề xuất kinh nghiệm thông qua đề xuất các nội dung đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Sở Nội vụ và các nội dung công tác chuyên môn đem lại hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính";

- Trong việc xây dựng cơ quan, chấp hành kỷ luật lao động, mỗi cá nhân chấp hành nghiêm giờ làm việc hành chính, quản lý, sử dụng thời gian hiệu quả, khoa học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ đối với tùng tổ chức, từng vị trí việc làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khuyến khích các tập thể, cá nhân ứng dụng các cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

- Trong hoạt động đoàn thể phát động đoàn viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; nghiên cứu, hiểu rõ về văn hoá công sở, hoàn thiện kỹ năng thực hành giao tiếp trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ; tích cực hưởng ứng, tham gia, cổ vũ, động viên phong trào văn nghệ, thể thao trong cơ quan tạo ra động lực, khí thế trong phong trào thi đua

Thành tích thi đua là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác của công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Đăng ký danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng

Căn cứ kế hoạch phát động và các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2012, các tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2012 như sau:

3.1. Đối với cơ quan Sở và cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp trong tỉnh:

a) Phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó:

- 80% trở lên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

- 30% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Cơ sở".

- 10% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh".

b) Phấn đấu 90% tập thể Phòng, tổ chức trực sở đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", 25% tập thể đạt "Tập thể lao động xuất sắc" và Tập thể Sở Nội vụ được tặng "Cờ thi đua" của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đạt "vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan an toàn", "Cơ quan văn hoá".

d) Xây dựng, bồi dưỡng 02 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiến tiến trong năm 2012.

đ) 50% trở lên tập thể phòng, tổ chức trực thuộc sở, được tặng giấy khen của Giám đốc sở; 01 tập thể được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

e) Đối với cá nhân: 40% công chức, viên chức trở lên được tặng Giấy khen của Giám đốc sở, 5% trở lên được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 3% trở lên được tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ.

f) Điểm đăng ký thi đua: phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đăng ký đạt 980/1.000 điểm

3.2. Đối với Cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh biên giới phía bắc:

a) Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và tặng bằng khen cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  

b) Điểm đăng ký thi đua: phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đăng ký đạt 970/1.000 điểm.

4. Kết quả

Thông qua việc tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua, qua 6 tháng đầu năm 2012, công tác thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở nói riêng và của ngành Nội vụ trong toàn tỉnh nói chung; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở đã không ngừng phát huy trí tuệ, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện tốt công tác quản lý các lĩnh vực công tác của ngành; phối hợp với các cơ quan sở, ngành trong tỉnh, Sở Nội vụ các tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhân các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của cả nước và của địa phương.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

1. Lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước

1.1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động và kiện toàn nhân sự đối với: Trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc Ban Chỉ đạo khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng Ban điều phối chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thành lập tổ chức bộ máy làm công tác pháp chế thuộc các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Lạng Sơn;

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2011 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh;

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và thẩm định, tổng hợp kế hoạch biên chế năm 2013; dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước năm 2012.

1.2. Công tác cải cách hành chính

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

- Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng sơn giai đoạn 2011-2020;

- Phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012.

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04/8/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2012-2020;

Phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 -2020;

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

1.3. Công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức

Hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch các chức vụ Lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 trình Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt;

Trình Ban cán sự Đảng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2011, thực hiện các quy trình bổ nhiệm; điều động, kỷ luật các chức danh thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận danh sách công chức trúng tuyển năm 2011 qua thi tuyển, xét tuyển và tiến hành các thủ tục, quyết định tuyển dụng 143 công chức (128 thi tuyển và 15 xét tuyển);

Thành lập Hội đồng, tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức không qua thi đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2012 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng;

Hướng dẫn các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê và đăng ký danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh;

Xây dựng, tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý và hoàn thiện dự thảo Quyết định duy định về quản lý, sử dụng học sinh, sinh viên học cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành theo chương trình, kế hoạch năm 2012.

1.4. Công tác xây dựng chính quyền

Hoàn thành các thủ tục, nghiệm thu cấp nhà nước Dự án rà soát địa giới hành chính các xã, huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đưa vào khai thác, sử dụng;

Tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch số 19/KH-UBND;

Xây dựng Đề án quy hoạch các xã trọng điểm khó khăn giai đoạn 2011-2015 trên cơ sở xây dựng chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức trên cơ sở Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo và Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đánh giá, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc.

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo:

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 về quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

- Việc áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với 7 chức danh công chức cấp xã theo quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ;

- Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khối phố năm 2011;

- Báo cáo khảo sát, đánh giá công tác tăng cường cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh;

1.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

- Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 23/02/2012 về bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 và tổ chức triển khai;

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/4/2012 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng kế hoạch, phê duyệt chỉ tiêu, số lượng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ năm 2012 đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định;

Thẩm định các đối tượng được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút theo quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2010, 2011.

1.6. Công tác quản lý tiền lương

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra và tổ chức xét, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2012 và thực hiện tốt công tác xếp lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

Tổng hợp, trình Hội đồng nâng bậc lương tỉnh thông qua danh sách, kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên kỳ 2 năm 2011 tỉnh Lạng Sơn và kỳ 1 năm 2012;

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất xét nâng bậc lương trước thời hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cơ sở Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế trong tỉnh.

1.7. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2012 và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch năm 2012, trong sáu tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra 03/08 đơn vị kiểm tra theo kế hoạch;

Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những tồn tại, yếu kém trong công tác tổ chức, công chức, viên chức (nhất là trong công tác tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố), kịp thời thống nhất với các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời, qua kiểm tra cũng phát hiện những cơ chế chính sách chưa phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Ban hành Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 13/01/2012 về phòng, chống tham nhũng năm 2012 đối với cơ quan Sở Nội vụ;

Trong sáu tháng đầu năm 2012, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 15 đơn kiến nghị, đề nghị xem xét đều không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nội vụ đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn cho đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Tiếp nhận  02 đơn tố cáo không đủ điều kiện để xem xét, giải quyết theo quy định; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng thẩm quyền, kịp thời và đúng quy định, không để tồn đọng.

1.8. Công tác Hội và tổ chức phi chính phủ

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập, phê duyệt Điều lệ các Hội trong phạm vi cấp xã;

Phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh xây dựng báo cáo, triển khai Kế hoạch số 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP về Hội cựu chiến binh;

Xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đối với: Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin; Liên minh các hợp tác xã tỉnh và phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;

 Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thực hiện chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; quyết định công nhận các Hội cựu thanh niên xung phong xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án xem xét đề nghị của các hội về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số chức danh;

1.9. Công tác thanh niên

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc sở đi vào hoạt động từ 01/01/2012, trong đó có thành lập mới phòng Công tác thanh niên;

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 tỉnh Lạng Sơn;

Phối hợp với các phòng thuộc sở triển khai kế hoạch bồi dưỡng về công tác thanh niên và tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020;

Phối hợp với Tỉnh đoàn nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai:

- Đề án chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn;

- Quy hoạch làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Đình Lập;

- Xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách cho thanh niên tài năng, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ... theo Thông báo số 69/TB-VPCP ngày 29/02/2012 của Văn phòng chính phủ về ỷ kiến kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi, triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh, chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh hội phụ nữ triển khai Kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lạng Sơn năm 2012.

2. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các tôn giáo; Xây dựng các báo cáo về tình hình tôn giáo, thống kê các cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định;

Hướng dẫn Ban đại diện phật giáo tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2012- 2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất, nhiện kỳ II (2012- 2017);

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2012 tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở mở 05 lớp với tổng số 580 học viên, đến thời điểm hiện tại đã tổ chức được 3/5 lớp với tổng số 280 học viên;

Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và triển khai các công tác theo sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Công tác Thi đua, khen thưởng

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh:

- Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2011 và Bảng chấm điểm thi đua năm 2011 của tỉnh gửi báo cáo Trung ương và các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc theo quy định;

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012;

- Đăng ký thi đua năm 2012 của tỉnh Lạng Sơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua, khen thưởng;

- Kế hoạch về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; Thông báo bổ sung phân khối, cụm thi đua và phân công Trưởng cụm, Phó cụm thi đua của tỉnh năm 2012;

- Tổ chức và triển khai đồng bộ việc thực hiện phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước xây dựng nông thôn mới";

Hoàn thành dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định:

- Đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng 09 Huân chương độc lập và 62 Huân chương lao động cho các tập thể và cá nhân;

- Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng 12 Bằng khen cho tập thể, cá nhân;

- Quyết định tặng 62 cờ thi đua cho các tập thể, 137 tập thể lao động xuất sắc và đơn vị quyết thắng, tặng Bằng khen cho 524 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề và khen thưởng đột xuất.

Thực hiện tốt công tác cấp, phát và đổi hiện vật khen thưởng, giải quyết kịp thời các đề nghị, khiếu nại về khen thưởng kháng chiến, khen thưởng thành tích trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác Văn thư, lưu trữ

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thống nhất triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh;

Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg  ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Thẩm tra tài liệu hết giá trị, trùng thừa xin tiêu hủy cảu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;

Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Đánh số tờ, chỉnh sửa Mục lục phông Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 1993-2005; chỉnh sửa mục lục các Sở, Ban, ngành đã nộp lưu; tiếp nhận tài liệu nộp lưu của Sở Xây dựng;   

Tổ chức khảo sát tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu để làm cơ sở cho cơ quan xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí chỉnh lý tài liệu, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Xây dựng phương án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung danh mục đầu tư, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật Dự án cải tạo Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1784/QĐ-TTg trong 6 tháng đầu năm 2012 (dự kiến khởi công trong Quý I, năm 2013).

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác xây dựng Đảng

Ngoài việc chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ Sở nội vụ và các Chi bộ trực thuộc đã  chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch công tác năm 2012, ngoài ra trong công tác đảng đã thực hiện hoàn thành một số nội dung chính như sau:

- Về phát triển đảng, đã thực hiện các quy trình tổ chức kết nạp 04 đảng viên mới và đang tiến hành thủ tục kết nạp 01 đảng viên theo kế hoạch;

- Ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI ) về " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ;

- Xây dựng phương án quy hoạch các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy sở, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, phê duyệt phương án nhân sự Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản hồ Chí Minh, Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2014 và chỉ đạo các tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định;

- Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng bộ và chỉ đạo các Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, cấp trên đến các chi bộ và Đảng viên thuộc Đảng bộ, gắn nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

2. Hoạt động các tổ chức Đoàn thể

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy sở, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2012,các tổ chức đoàn thể thuộc sở Nội vụ gồm Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh đều hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng các hoạt động, chương trình thiết thực, các hoạt động văn nghệ, thi đấu thể thao trong nội bộ cơ quan và giao lưu theo từng nội dung, chuyên đề được duy trì thường xuyên;

Phát động đoàn viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; nghiên cứu, hiểu rõ về văn hoá công sở, hoàn thiện kỹ năng thực hành giao tiếp trong thực thi công vụ, đạo đức công vụ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào việc tiết kiệm điện, nước, xăng xe, trang thiết bị tài sản phục vụ công việc; tắt các thiết bị dùng điện khi ra khỏi hội trường, phòng làm việc và khu công cộng;  

Thông qua chương trình hành động năm 2012, Công đoàn cơ sở tổ chức cho các đoàn viên tham gia giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tham quan, du lịch tại Thâm Quyến, Quảng Châu, Trung Quốc nhân kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5;

Ngoài việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động phong trào, nâng cao trí lực, thể lực cho mỗi đoàn viên thông qua các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, mỗi đoàn viên đều nâng cao tinh thần, trách nhiệm tham gia hưởng ứng đóng góp các quỹ, phong trào đền ơn đáp nghĩa và hiến máu tình nguyện cũng như các hoạt động phong trào do các tổ chức đoàn thể cấp trên phát động.

3. Về công tác nội bộ sở

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2012 và các Hội nghị khác đảm bảo đúng thời gian theo quy định;

Ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc sở và tiến hành các quy trình, quyết định bổ nhiệm 12 công chức, viên chức quản lý cấp phòng thuộc sở, Phòng thuộc Chi cục;

Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng, tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ; Ban hành quy định Bảng thời hạn bảo quản đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Sở Nội vụ; Kế hoạch phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2012;

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính năm 2012, Đề án hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ; Thống kê, công bố, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ; thông qua các nội dung và ban hành Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vụ;

Ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động thuộc sở, để cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc của công chức, công trình xây dựng mở rộng trụ sở cơ quan Sở nội vụ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2012.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Cấp ủy và Lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và lao động hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động;

Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có hiệu quả, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước;

 

Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành; đã đạt được nhiều thành tích thiết thực do có sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và trong cả năm 2012, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.  

2. Hạn chế và nguyên nhân

Công tác thi đua khen thưởng chuyên đề, đột xuất thực hiện chưa được thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp thời khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào của ngành còn hạn chế;

Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều, công tác thi đua tuy đã có nhiều tiến bộ hơn, song vẫn còn chậm đổi mới hình thức và nội dung cũng như biện pháp tổ chức phong trào thi đua để phù hợp với từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể.

Công chức phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của sở là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều nhiệm vụ công tác khác nhau, nên thời gian dành cho công tác nghiên cứu, tham mưu phát động và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá qua các phong trào thi đua, phát hiện nhân tố tích cực theo phong trào và định kỳ, chưa thường xuyên liên tục.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân trong mỗi đơn vị;

2. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá kết quả tham gia và thực hiện các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân trong sở, trong ngành để xem xét biểu dương, khen thưởng kịp thời;

3. Đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2012 gắn với việc bình xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của ngành năm 2012;

4. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm thi đua Các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh và cụm thi đua Sở Nội vụ 7 tỉnh biên giới phía Bắc năm 2012.

II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Ngoài việc chủ động triển khai các nội dung công tác chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo Kế hoạch, chương trình đã đề ra, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tiếp tục theo dõi, triển khai công tác tuyên truyền nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ theo kế hoạch đã phê duyệt, đồng thời phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính đang được đang được thực hiện phát sóng đình kỳ vào các tháng trong năm của giai đoạn 2011-2012 trên Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn;

2. Nghiên cứu, tổng kết, báo cáo đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm đối với một số Dự án thuộc chương trình cải cách hành chính đã và đang triển khai sau khi bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng để tiếp triển khai có hiệu quả, lâu dài;

3. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ chức bộ máy, công chức làm công tác pháp chế đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết tổng số biên chế công chức hành chính năm 2013 và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013;

5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 và tuyển dụng bổ sung công chức hành chính năm 2011; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định mới;

6. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và  việc sử dụng, quản lý thẻ công chức, viên chức;

7. Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Chiến lược phát triển thanh niên, Luật Lưu trữ và các văn bản pháp luật về công tác nội vụ năm 2012;

8. Thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2012 và kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2012 theo kế hoạch, tiến độ;

9. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

10. Triển khai thực hiện dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

11. Tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;

12. Xây dựng, triển khai chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ, công chức từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, củng cố thống chính trị cơ sở;

13. Nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP thay thế Quyết định số 48/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;

14. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 tỉnh Lạng Sơn, hướng dẫn, đôn độc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai và thực hiện tốt các nội dung công tác về thanh niên trong phạm vi thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; tập trung nghiên cứu, triển khai các chương trình, đề án, chiến lược phát triển thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành;

15. Tiếp tục theo dõi, triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh và tham gia kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2012.

16. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra năm 2012 theo kế hoạch và thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại (nếu có) theo đúng thẩm quyền, trình tự và thời gian quy định;

17. Theo dõi, hướng dẫn Ban đại diện phật giáo tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2012- 2017; Tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo; thực hiện tốt công tác tham mưu về quản lý nhà nước và trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân;

18. Tiếp tục thực hiện các quy trình về xây dựng Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nội dung đánh giá tác động đối với thủ tục đề nghị khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

19. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo các nội dung công tác tại Kế hoạch số 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012;

20. Thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 theo yêu cầu của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước tại văn bản số 55/VTLTNN-NVĐP ngày 18/01/2012 đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

21. Chủ động xây dựng phương án, lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật Dự án cải tạo Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1784/QĐ-TTg.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Phối hợp cùng Đảng ủy và các tổ chức Đoàn thể trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả, chất lượng;

2. Khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo sở về ứng dụng các cải tiến, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả đánh giá công chức, viên chức;

3. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động và thực thi công vụ; đổi mới phong cách, phương thức làm việc, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền từng công chức, viên chức;

4. Tự giác chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt hiệu quả cao hơn, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc hoàn thành các nội dung công tác chuyên môn, chuyên ngành;

5. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, loại bỏ những thủ tục không hợp lý; chủ động đề xuất những nội dung cải cách hành chính và thực hiện tốt công khai thủ tục hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2012./.

         

Nơi nhận:

 

 GIÁM ĐỐC

- Bộ Nội vụ;;

- UBND tỉnh;

- Sở NV 7 tỉnh biên giới phía Bắc;

- Các đơn vị cụm TĐ các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh;

- LĐ Sở ;

- Các phòng, TC, đoàn thể thuộc sở;

- Lưu VT.VP.

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn