Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2016 và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/9/2015 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh

Thứ Tư, 07/12/2016 - 16:09

          Thực hiện kế hoạch của Sở Nội vụ số 42 /KH-SNV ngày 23/3/2016 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, số 268/KH-SNV ngày 17/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

          Chiều ngày 05/12/2016, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2016 và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/9/2015 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

          Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở và công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Văn phòng Sở, Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở.

          Tại Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị 05 nội dung.

          Ông Mã Văn Đâu, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên phổ biến Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân.

 

(Ông Mã Văn Đâu, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên)

 

Ông Vũ Thanh Thụy, Phó Chánh Văn phòng Sở triển khai Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/9/2015 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 268/KH-SNV ngày 17/10/2016 của Sở Nội vụ về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

(Ông Vũ Thanh Thụy, Phó Chánh Văn phòng Sở)

 

          Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng Cải cách hành chính triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

 

(Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng phòng Cải cách hành chính)

 

          Ông Nguyễn Khắc Phương, Trưởng phòng Công chức, viên chức phổ biến Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

 

(Ông Nguyễn Khắc Phương, Trưởng phòng Công chức, viên chức)

 

          Ông Vũ Đức Thiện, Chánh Văn phòng Sở phổ biến công tác tổng kết năm 2016; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"; Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các ngành.

 

(Ông Vũ Đức Thiện, Chánh Văn phòng Sở)

 

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đánh giá cao các nội dung do các báo cáo viên truyền tải tới công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị. Đồng thời đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được triển khai, phổ biến tại Hội nghị.

 

 

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn