Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Thứ Tư, 29/05/2013 - 08:23

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  368/SNV-TCBC

V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Lạng Sơn, ngày  27   tháng 5 năm 2013

 

 

 

                  

Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

 

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1181/VP-NC ngày 23/5/2013 của Văn phòng UBND tỉnh;

Để thẩm định, tổng hợp, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan căn cứ vào Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức của cơ quan và vận dụng, tham khảo dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2014, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2013 (Bản điện tử của đề án đề nghị gửi vào hộp thư điện tử của phòng Tổ chức, Biên chế: tcbcsonoivuls@gmail.com).

Sau thời gian trên, nếu các cơ quan không gửi hồ sơ đề án về Sở Nội vụ thì số biên chế công chức năm 2014 giữ nguyên như số được giao năm 2013.

Các cơ quan có thể tải văn bản tham khảo tại địa chỉ Website của Sở Nội vụ: http://www.langson.gov.vn/nv/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên hệ với Phòng Tổ chức, Biên chế, Sở Nội vụ để trao đổi thống nhất cùng thực hiện (Số điện thoại: 0253.812 623)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (thay b/c);

- GĐ, các Phó GĐ Sở;

- Phòng NV các huyện, thành phố;

- VP Sở, Phòng TCBC (2b);

- Website Sở;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

Đính kèmDung lượng
36-2013.pdf358.24 KB
Tham khao XD de an VTVL.rar77.69 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn