Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 24/04/2013 - 11:03

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TCVN ISO 9001: 2008

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

 

STT

Tên tài liệu

Mã số

Lần ban hành

Ngày ban hành

Ghi chú

 1.  

Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng

PL-STCL

 

 

 

 1.  

Sổ tay chất lượng

STCL

02

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-SNV-01

02

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-SNV-02

02

 

 

 1.  

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT-SNV-03

02

 

 

 1.  

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-SNV-04

02

 

 

 1.  

Quy trình hành động khắc phục

QT-SNV-05

02

 

 

 1.  

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-SNV-06

02

 

 

 1.  

Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

QT-SNV-07

02

 

 

 1.  

Quy trình quản lý văn bản đi đến và con dấu

QT-VP-01

02

 

 

 1.  

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức

QT-VP-02

02

 

 

 1.  

Quy trình thi đua, khen thưởng đối với tập thể, công chức, viên chức và lao động sở nội vụ

QT-VP-03

02

 

 

 1.  

Quy trình tạm ứng, thanh toán

QT-VP-04

02

 

 

 1.  

Quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản

QT-VP-05

02

 

 

 1.  

Thẩm định nội dung cải cách TTHC theo cơ chế 1 cửa

QT-CCHC-01

02

 

 

 1.  

Thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC

QT-CCHC-02

02

 

 

 1.  

Điều động, tiếp nhận công chức

QT-CCVC-01

02

 

 

 1.  

Quy trinh nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức

QT-CCVC-02

02

 

 

 1.  

Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

QT-TCCB-01

02

 

 

 1.  

Cho phép thành lập; chia, tách; hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyêt điều lệ hội trong pham vi tinh

QT-TCCB-02

02

 

 

 1.  

Quy trình cho phép thành lập, hơp nhât, sap nhâp, chia tach, giai thê; đinh chi hoat đông; thu hôi giây phep thanh lâp; công nhân điêu lê, đôi tên quỹ

QT-TCCB-03

02

 

 

 1.  

Thủ tục đề nghị khen thưởng

QT-TDKT-01

02

 

 

 1.  

Đề nghị xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng

QT-TDKT-02

02

 

 

 1.  

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

QT-TG-01

02

 

 

 1.  

Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác

QT-TG-02

02

 

 

 1.  

Đăng ký hoạt động tôn giáo nằm ngoài chương trình đăng ký hằng năm (đối với hoạt đông tôn giaoscos sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện trong và ngoài tỉnh)

QT-TG-03

02

 

 

 1.  

Đăng ký hội đoàn (đối với tổ chức hoạt động ở nhiều huyện và thành phố thuộc tỉnh)

QT-TG-04

02

 

 

 1.  

Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo (đối với các trường hợp quy định tại điều 25, nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo)

QT-TG-05

02

 

 

 1.  

Lễ hội tôn giáo

QT-TG-06

02

 

 

 1.  

Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

QT-TG-07

02

 

 

 1.  

Phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử chức sắc tôn giáo

QT-TG-08

02

 

 

 1.  

Thành lập, chia tách, sát nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

QT-TG-09

02

 

 

 1.  

Thỏa thuận việc cấp phép xây dựng, cải tạo công trình kiến trúc tôn giáo

QT-TG-10

02

 

 

 1.  

Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện trong và ngoài tỉnh)

QT-TG-11

02

 

 

 1.  

Quy trinh chia tách, sáp nhập, thành lập mới thôn, khối phố

QT-XDCQ-01

02

 

 

 1.  

Quy trinh xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với cán bộ, công chức cấp xã

 

QT-XDCQ-02

02

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Danh muc tai lieu ISO.doc78.5 KB
So tay chat luong.rar113.47 KB
QT - SNV - 01 - Kiem soat tai lieu.rar37.09 KB
QT - SNV - 02 - Kiem soat ho so.rar37.15 KB
QT - SNV - 03 - Danh gia noi bo.rar60.98 KB
QT - SNV - 04 - Kiem soat SP KPH.rar23.78 KB
QT - SNV - 05 - Hanh dong khac phuc.rar24.08 KB
QT - SNV - 06 - Hanh dong phong ngua.rar18.58 KB
QT - SNV - 07 - Xem xet cua lanh dao.rar35.57 KB
01 Van phong So.rar269.38 KB
02 Phong CCHC.rar46.42 KB
03 Phong CCVC.rar220.91 KB
04 TCBC.rar61.47 KB
05 Ban TDKT.rar63.64 KB
06 Phong Ton giao.rar147.04 KB
07 Phong XDCQ.rar34.89 KB
08 Thanh tra.rar956.46 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn