Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức

Thứ Ba, 05/03/2013 - 15:10

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  113/SNV-CCVC

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

V/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức

 

     

 

          Kính gửi:

                             - Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

                             - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

 

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 11/2012/TT-BNV); Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV.

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN  LÝ HỒ SƠ

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý hồ sơ theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV; Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV và Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV.

II. BÁO CÁO THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

1. Đánh giá kết quả việc nghiên cứu, sử dụng, khai thác hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý đội ngũ công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.  Báo cáo thực trạng số lượng, chất lượng hồ sơ công chức của cơ quan, đơn vị gồm:

2.1. Báo cáo số lượng hồ sơ lập mới (hồ sơ tuyển dụng mới, kể cả hồ sơ lập mới do thất lạc, hư hỏng), hồ sơ công chức bổ nhiệm, xét chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác và hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên;

2.2. Báo cáo số lượng hồ sơ công chức thôi việc, buộc thôi việc, nghỉ hưu, mất sức và từ trần;

2.3. Báo cáo số lượng hồ sơ hư hỏng, thất lạc và sửa chữa dữ liệu thông tin trong thành phần hồ sơ gốc.

III. BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ

1. Khu vực bảo quản hồ sơ, nơi cất và lưu giữ hồ sơ công chức;

2. Diện tích bảo quản, lưu giữ hồ sơ công chức;

3. Trang thiết bị và phương tiện bảo quản hồ sơ công chức;

4. Kinh phí hàng năm cho công tác quản lý hồ sơ công chức, nguồn, kế hoạch, tiến độ cấp kinh phí, đề xuất kiến nghị về kinh phí.

IV. SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ

1. Số lượng, chất lượng và trình độ (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học) đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác quản lý hồ sơ công chức;

2. Số lượng công chức cần tập huấn công tác quản lý hồ sơ.

V. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

1. Những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý hồ sơ.

2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ và kế hoạch xây dựng hiện đại hóa công tác quản lý hồ sơ công chức.

Thời điểm báo cáo tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 01 của năm sau (riêng năm 2013 có thể muộn hơn nhưng không quá 31/3/2013).

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có công chức mới được tuyển dụng chưa nhận hồ sơ dự tuyển, đề nghị đến Sở Nội vụ nhận và thực hiện việc lữu trữ theo quy định trước ngày 10/3/2013./.

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng CCVC (02 bản);

- Website;

- Lưu: VT.

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn