Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2012

Thứ Hai, 03/12/2012 - 17:27

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  176 /TB-SNV

 

Lạng Sơn, ngày  30   tháng  11   năm 2012

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2012

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012,

 

Sở Nội vụ thông báo:

 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 gồm 161 chỉ tiêu.

(có biểu tổng hợp đính kèm).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;  

b) Đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (do Sở Nội vụ phát hành), gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức;

2. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc Tày, Nùng;

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

8. Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

9. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

10. 05 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (không dán tem), 2 ảnh cỡ 4x6.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các cơ quan, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 cơ quan, tổ chức trở lên sẽ không được dự tuyển.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1, Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Thời gian thi tuyển công chức ngạch cán sự hoặc tương đương (loại D) 120 phút; thời gian thi tuyển công chức ngạch chuyên viên cao đẳng, chuyên viên hoặc tương đương (loại C) 180 phút.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết và thi trắc nghiệm về nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thi môn tin học văn phòng quy định tại khoản 4 mục này.

Thời gian thi viết 120 phút, thi trắc nghiệm 30 phút đối với thi tuyển công chức loại D; thời gian thi viết 180 phút, thi trắc nghiệm 45 phút đối với thi tuyển công chức loại C.

3. Môn Ngoại ngữ:

a) Những thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức loại D: Không phải thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

b) Những thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức loại C: Thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ A một trong hai thứ tiếng Anh, Trung hoặc thi vấn đáp một trong hai thứ tiếng dân tộc Tày, Nùng. Thời gian thi viết 60 phút, thi vấn đáp 20 phút.

4. Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm  về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi 30 phút.

5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu thí sinh có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

6. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

a) Cách tính điểm:

Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2, bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành, trắc nghiệm chuyên ngành tính theo quy định nêu trên cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

b) Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: Có đủ các bài thi của các môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM XÉT, TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định Mục II Thông báo này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển thông qua Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh trước khi thi tuyển.

3. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

VII. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/12/2012 đến ngày 30/12/2012 (trong giờ hành chính, ngày làm việc);

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng (thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan đó);

3. Thời gian các cơ quan nộp biểu tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự tuyển về Sở Nội vụ: Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 10/01/2013.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, yêu cầu các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thiếu yêu cầu bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại.

2. Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đúng theo Thông báo này, nếu không được tiếp nhận thì đề nghị người đứng đầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi rõ lý do không tiếp nhận, ký, đóng dấu xác nhận vào đơn đăng ký dự tuyển. Sau đó mang hồ sơ nộp vào Sở Nội vụ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3. Những thí sinh đã nộp hồ sơ thi vào các nhóm chuyên ngành đào tạo của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, cùng nhóm chuyên ngành đào tạo với những thí sinh được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu cơ quan đó hết chỉ tiêu tuyển dụng, thì những thí sinh này được nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung chuyển sang cơ quan khác có nhu cầu tuyển dụng cùng nhóm chuyên ngành đào tạo tại Sở Nội vụ.

4. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung (nếu có); thời gian hướng dẫn ôn thi; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển, Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể sau.

Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2012 được thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv và niêm yết công khai tại Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2012, niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-  UBND tỉnh (báo cáo);

-  Cơ quan có nhu cầu TDCC năm 2012;

- GĐ, các Phó GĐ Sở;

- VP Sở; các Phòng, TC thuộc Sở;

- Phòng CCVC (02b);

-  Lưu VT.

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn