Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Thứ Sáu, 05/10/2012 - 11:23


 UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   697   /SNV-TCBC

  V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 10  năm 2012

 

 

 

                   Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Các Hội: Văn học Nghệ thuật, Đông y, Chữ thập đỏ, Nhà báo và Liên minh các hợp tác xã tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Để có cơ sở trình Bộ Nội vụ giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2013;.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội được giao biên xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 như sau:

1. Về xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước

Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước xây dựng Đề án vị trí việc làm và xác định cơ cấu công chức theo ngạch. Số lượng vị trí việc làm trong Đề án phải phù hợp với số liệu Kế hoạch biên chế công chức năm 2013 của tỉnh đã báo cáo Bộ Nội vụ (chi tiết theo Biểu số 1B).

2. Về xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập     Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Số lượng vị trí việc làm trong Đề án phải phù hợp với số liệu Kế hoạch biên chế công chức, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 của tỉnh đã báo cáo Bộ Nội vụ (chi tiết theo Biểu số 2B).

3. Tài liệu tham khảo, biểu kế hoạch 2013

Khi xây dựng Đề án vị trí việc làm và biểu mẫu (kèm theo đề án), đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiên cứu, áp dụng theo tài liệu tham khảo.

(Các Biểu số 1B, 2B và tài liệu tham khảo được đăng tải trên website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv ).

Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/10/2012 để tổng hợp, xây dựng Đề án vị trí việc làm của tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ để trao đổi thống nhất thực hiện (Email: tochuccongchuc@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0253.812 623)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ Sở;

- Phòng Nội vụ các huyện; TP;

- VP Sở, Phòng TCBC (2b);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

 

Đính kèmDung lượng
Van Ban_CP.PDF1.15 MB
QD 418_BNV_ Giao bien che 2012.PDF330.16 KB
Van Ban_TT BNV.PDF2.89 MB
Van Ban_Vu CCVC.PDF2.28 MB
Bieu 1b, 2b.xls935 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn