Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo kết quả Hội nghị giao ban ngành nội vụ năm 2012

Thứ Sáu, 31/08/2012 - 16:24

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   109   /TB-SNV

         Lạng Sơn, ngày   29    tháng 8  năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị giao ban ngành nội vụ năm 2012

 

Ngày 26/8/2012, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban công tác ngành nội vụ năm 2012 với thành phần và nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: Giám đốc, các Phó giám đốc sở, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc sở, cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở và Trưởng phòng Nội vụ 11 huyện, thành phố;

- Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá, phân tích những kết quả, hạn chế, yếu kém trong công tác nội vụ 8 tháng đầu năm 2012, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết đối với ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn trong những tháng cuối năm 2012 và giai đoạn 2012-2015.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 8 THÁNG ĐẦU NĂM  2012

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch, mục tiêu công tác năm 2012, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2012 ngày 09/01/2012, với chức năng là ngành quản lý nhà nước đa lĩnh vực, Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh, của huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan trung ương tích cực triển khai các nội dung công tác theo kế hoạch, chương trình đã đề ra, các lĩnh vực công tác chuyên môn được quan tâm đồng đều, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch công tác năm đã đề ra, khối lượng công việc lớn; xử lý, giải quyết được những phát sinh công việc không đáng có, chất lượng công tác chuyên môn từng bước được nâng cao, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch công tác chuyên môn đối với một số lĩnh vực còn hạn chế, cần quan tâm hơn nữa, cụ thể:

- Việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, việc triển khai xây dựng đề án về thực hiện chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm so với tiến độ, kế hoạch đã đề ra;

- Trong công tác cải cách hành chính, việc nắm bắt, tổng hợp các thông tin về mức độ hài lòng của các tổ chức và cá nhân còn hạn chế, do vậy chưa có những nội dung đột phá hơn nữa nhất là những nội dung liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức,....., đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số sở, ngành, huyện chưa ban hành chương trình tổng thể, kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2012-2015;

- Việc xây dựng biên chế hành chính, quy định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí việc làm còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn cũng như việc thực hiện phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ tại các đơn vị sự nghiệp còn nhiều bất cập, vướng mắc do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương;

- Công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức xã còn nhiều bất cập, khiếu nại và ý kiến cử tri;

- Trong công tác văn thư, lưu trữ, chất lượng quản lý nhà nước còn chưa cao, chưa hướng dẫn thống nhất các cơ quan, tổ chức về quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

- Việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn lúng túng, khó khăn, cần tập trung, quan tâm hơn nữa đến các đối tượng là cá nhân điển hình, các hộ gia đình,.... đối với công tác thi đua, khen thưởng;

- Cần theo dõi kết quả, tổng hợp các nội dung công tác đối với các kiến nghị sau công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ tại các cơ quan, đơn vị;

- Việc phát sinh một số nội dung công tác chuyên môn theo yêu cầu thực tế đã ảnh hưởng phần nào đến tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012

Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra đảm bảo chất  lượng, hiệu quả và thời gian, các phòng, bộ phận thuộc sở cũng như Phòng Nội vụ các huyện, thành phố cần nâng cao trách nhiệm, sắp xếp công việc khoa học, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai hoàn thành tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai các nội dung về cải cách hành chính theo Chương tình tổng thể, kế hoạch của tỉnh của các ngành, các huyện;

2. Thành lập Phòng pháp chế tại các sở, ngành và bố trí làm công chức pháp chế ngay sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Quản lý, nắm chắc số lượng công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở tổng số biên chế, số người làm việc được phân bổ đối với các cơ quan hành chính, tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng biên chế hành chính, sự nghiệp theo vị trí việc làm;

4. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 và tổ chức triển khai tuyển dụng ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

5. Triển khai các nội dung về công tác thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 đã được phê duyệt và phối hợp với Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ trong mở lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên (tổ chức tại Lạng Sơn);

6. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng công tác tôn giáo (thành phố và Bắc Sơn), kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác theo kế hoạch;

7. Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật lưu trữ, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 và một số nội dung chuyên môn khác thuộc lĩnh vực nội vụ;

8. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy;

9. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ cơ sở;

10. Tham mưu, quản lý hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định, đảm bảo các hội hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ, đúng quy định của pháp luật;

11. Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, đoàn công tác tình nguyện làm công tác từ thiện liên quan, đảm bảo các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật;

12. Tiếp tục thực hiện các nội dung công tác thi đua, khen thưởng theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại từng cấp, từng ngành.

13. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên cơ sở thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 theo yêu cầu của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước tại văn bản số 55/VTLTNN-NVĐP ngày 18/01/2012;

14. Nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất về quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

15. Từng bước cải tiến, nâng cao công tác kiểm tra, thanh tra và tiếp tục triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch;

16. Triển khai lập dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức đấu thầu, khởi công công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lạng Sơn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong công tác nội vụ, ngoài những nội dung được thống nhất triển khai tại hội nghị, Sở Nội vụ có ý kiến về một số nội dung sau:

1. Đề nghị đánh giá hiệu quả của Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố sau khi thành lập trên cơ sở hiện trạng về tổ chức của Ban đền bù, giải phóng mặt bằng các huyện, thành phố để có cơ sở điều chỉnh về cơ chế hoạt động, biên chế phù hợp.

2. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng. Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, Sở Nội vụ ban hành văn bản thống nhất triển khai tuyển dụng viên chức năm 2012 trên địa bàn tỉnh (dự kiến trong tháng 9/2012).

3. Trong quản lý địa giới hành chính, chính quyền cơ sở: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình và Bình Gia báo cáo thực trạng trong việc thành lập các thôn (tuy không có dân tại khu vực giải tỏa tại trường bắn T1 huyện Lộc Bình) và việc các hộ dân xâm cư, xâm canh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc thẩm quyền quản lý hành chính của huyện Bình Gia, qua đó có phương án trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

4. Đối với những kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của Bộ Nội vụ và các cơ quan trung ương, Sở Nội vụ tổng hợp và kiến nghị Bộ Nội vụ trong tháng 9/2012 để thống nhất triển khai trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ Thông báo này, các phòng, tổ chức thuộc sở và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt các nội dung công tác đến công chức, viên chức trực thuộc và nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung đảm bảo hiệu quả, chất lượng và thời gian./.

         

Nơi nhận:

 

 GIÁM ĐỐC

- LĐ sở;

- Các phòng, TC thuộc sở;

- Phòng NV các huyện, TP;

- Lưu: VT, VP.

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn