Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc báo cáo tổng kết tinh giản biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Bảy, 16/06/2012 - 21:16

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 363/SNV-TCBC

    Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6  năm 2012

 V/v báo cáo tổng kết tinh giản biên chế

và thực trạng cơ cấu đội ngũ CB,CC,VC

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở, Ban, ngành;

 

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện công văn số 53-CV/BCS ngày 08/5/2012 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả tinh giản biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức sau 5 năm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện báo cáo tổng kết theo các nội dung sau:

1. Đối với công tác tinh giản biên chế:

Đề nghị đánh giá hiệu quả đạt được và hạn chế của việc thực hiện tinh giản biên chế trong 5 năm qua.

1.1  Khi đánh giá những mặt đạt được cần phân tích mức độ ảnh hưởng của việc tinh giản biên chế đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau:

- Trình độ chuyên môn đào tạo chung của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thay đổi so với trước khi thực hiện, tăng bao nhiêu %.

- Cơ cấu về tuổi đời chung của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thay đổi so với trước khi thực hiện, tuổi đời trung bình giảm bao nhiêu %.

- Sử dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thay đổi so với trước khi thực hiện tinh giản biên chế.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết những tồn tại, vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến tinh giản biên chế.

Việc phân tích đề nghị đánh giá cụ thể trên từng lĩnh vực: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp y tế, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp khác.

1.2. Khi đánh giá những mặt hạn chế, cần phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những hạn chế của việc thực hiện tinh giản biên chế.

1.3. Những kiến nghị về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng của toàn bộ hệ thống.

2. Đối với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

2.1. Tổng hợp chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị theo biểu mẫu:

- Các Sở, Ban, ngành: Tổng hợp theo các biểu mẫu số 3,4,5.

- UBND các huyện, thành phố: Tổng hợp theo các biểu mẫu 3,4,5,6.

(Có các biểu mẫu kèm theo)

2.2. Đánh giá về cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức:

- Theo ngạch công chức, viên chức: đánh giá về cơ cấu ngạch công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hiện nay đã phù hợp chưa; ngạch nào là phù hợp, ngạch nào chưa phù hợp. Nguyên nhân của cơ cấu ngạch chưa phù hợp.

- Theo trình độ đào tạo: Đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo trình độ đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đối với những mặt chưa được nguyên nhân tại sao.

- Theo chuyên ngành đào tạo: Đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo chuyên ngành đào tạo, trong đó cần đánh giá:

+ Số cán bộ, công chức, viên chức làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo.

+ Số cán bộ, công chức, viên chức làm việc liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

+ Số cán bộ, công chức, viên chức làm việc chưa đúng với chuyên ngành đào tạo.

Nguyên nhân của việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc chưa đúng với chuyên ngành đào tạo.

- Theo độ tuổi: Đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo độ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đối với những mặt chưa được nguyên nhân tại sao.

- Theo giới tính: Đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo giới tính của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đối với những mặt chưa được nguyên nhân tại sao.

2.3. Kiến nghị đối với cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Trên đây là các nội dung yêu cầu của việc báo cáo kết quả tinh giản biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau 5 năm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Nhận được văn bản này, đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và có văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/7/2012 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

(Đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố truy cập website của Sở Nội vụ: http://www.langson.gov.vn/nv để tải văn bản này và các biểu mẫu kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có thể liên hệ về Sở Nội vụ để trao đổi, thống nhất thực hiện, cụ thể:

- Về đánh giá tinh giản biên chế: liên hệ phòng Tổ  chức- Biên chế, SĐT: 025.3.812623.

- Về cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức: liên hệ phòng Công chức - Viên chức, SĐT: 025.3.814676)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, PGĐ Sở;

- Phòng TCBC (2b);

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

  

(Đã ký)

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

Đính kèmDung lượng
BCSL,CLCBTinhDen 6- 2012.xls43.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn