Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Thứ Ba, 05/06/2012 - 11:21

ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ

 


*

Số: 33-KH/ĐBSNV

 

 

 Lạng Sơn, ngày  31  tháng 5 năm 2012

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành

Trung ương Đảng (khóa XI ) về " Một số vấn đề cấp bách về

xây dựng Đảng hiện nay"

 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 05/4/2012 của Ban Thường Tỉnh ủy và kế hoạch số 43- KH/ĐUK, ngày 04/5/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Đảng ủy Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Các tổ chức, cán bộ và đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

2. Xác định nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt Nghị quyết, là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

II. YÊU CẦU

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai Nghị quyết phải chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, toàn diện, làm đến đâu chắc đến đó, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, bảo đảm đạt kết quả thực chất; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến tình hình; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong tổ chức thực hiện cần tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng  "đấu đá", trù dập, vu cáo lẫn nhau với những động cơ không trong sáng; Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình hoặc vu cáo.

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay; Các chi bộ, mỗi đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Sở Nội vụ phải thường xuyên tự giác, trung thực, xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách, phải thực sự cầu thị, khách quan với ý thức xây dựng trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Cấp trên gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau, cấp ủy viên, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau; Đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chặt chẽ việc thực hiện.

3. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vừa phải có tính thuyết phụ, có lý, có tình; kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, không chủ quan, nóng vội, máy móc, cứng nhắc; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng thực chất, mức độ thiếu sót, khuyến điểm. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không tự giác nhận và sửa chữa khuyết điểm, những trường hợp bao che sai pham, khuyết điểm. Đi đôi với việc thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ các cấp ủy, tổ chức đảng.

4. Tổ chức triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) phải gắn với việc tuyên truyền thực hiện quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

B. TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Đảng ủy Sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và kế hoạch của Đảng ủy sở về thực hiện nghị quyết. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, báo cáo, kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của các cấp ủy đảng về thực hiện nghị quyết; kiên quyết khắc phục tính hình thức, tình trạng "làm lướt", làm không đạt yêu cầu.

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1. Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong sở.

2. Thời gian và địa điểm: 01 ngày, từ 8 giờ ngày 29/5/2012 tại Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ.

3. Báo cáo viên: Bí thư và phó Bí thư Đảng ủy sở.

4. Tài liệu học tập:

- Văn kiện Hội nghị Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị.

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và kế hoạch của Đảng ủy sở.

- Tư liệu Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

I. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐIỂM VÀ NƠI KIỂM ĐIỂM

1. Đối tượng kiểm điểm: Cấp ủy, các chi bộ, mỗi đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc sở đều phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

2. Nơi kiểm điểm:

- Đồng chí Giám đốc sở, Tỉnh ủy viên: Kiểm điểm tại Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồng chí Phó Giám đốc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh: Kiểm điểm tại Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh;

- Các đồng chí đảng ủy viên khác kiểm điểm ở Đảng ủy sở và ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.

- Các đồng chí đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi đang sinh hoạt.

Ghi chú: Ngoài những nơi kiểm điểm nêu trên, Giám đốc và các phó giám đốc sở kiểm điểm trong tập thể lãnh đạo sở để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ trách nhiệm của cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo sở.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM

1. Kiểm điểm 03 vấn đề cấp bách Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) nêu

Căn cứ vào 03 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân mình, có liên hệ đến những năm trước đó đã có những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được nêu cụ thể trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh và Nghị quyết Đảng bộ sở để kiểm điểm tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém chậm được khắc phục.

1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

- Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen...

- Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống là sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; là cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp...; là đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong đảng; là quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, nỗi khổ của nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; là kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí, sống xa hoa, hưởng lạc.

Kiểm điểm làm rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kiểm điểm việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương hướng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.

1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Kiểm điểm làm rõ những yếu kém của tập thể và cá nhân trong công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Làm rõ tình trạng có phải vì người mà sinh thêm tổ chức, sinh thêm chỉ tiêu, biên chế không? Có tình trạng độc đoán, mất dân chủ, cục bộ địa phương trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tác động hoặc bị tác động trong bổ nhiệm các bộ, nhất là đối với những người thân, quen không? Đã thực sự kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ chưa? Xác định trách nhiệm của tập thể, của cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mỗi quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đổi mới phương  thức lãnh đạo của Đảng

Kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phục trách". Việc cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" như thế nào? Làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và nhất là quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong quản lý tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, tài nguyên, khoáng sản, đất đai..., trong đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, sản xuất, kinh doanh... Có tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì gắn cho cá nhân, khuyết điểm lại đổ tại tập thể không? Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

2. Trong ba nội dung trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, chi phối hai nội dung sau, trong đó cần đi sâu kiểm điểm cụ thể sau:

2.1. Đối với tập thể:

- Đã có những chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng  chính trị cho cán bộ, đảng viên? Việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm như thế nào? Đã có những hình thức, biện pháp gì trong phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc cấp mình quản lý? Nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có mất đoàn kết không? Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm sảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình chưa? Đã thực sự quyết tâm xem xét, giải quyết dứt điểm những sai sót, khuyết điểm nổi cộm, những vụ việc tham những, tiêu cực mà dư luận quan tâm, bức xúc chưa? Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.

- Trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đã thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ như thế nào? Đã thực hiện và vận dụng nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đề ra những chủ trương, giải pháp gì? Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ ở cấp mình, cơ quan, đơn vị mình đã thực chất chưa? Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã áp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình chưa? Tập trung kiểm điểm làm rõ những trường hợp bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ không đúng người, đúng việc làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và sự phát triển của cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cơ sở mình phụ trách. Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm và phương hướng khắc phục.

- Kiểm điểm về quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong mỗi quan hệ với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị như thế nào? Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của tập thể trong việc thảo luận và ban hành các quyết định về công tác cán bộ, các chủ trương về pháp triển kinh tế - xã hội.... Kiểm điểm cá nhân người đứng đầu có biểu hiện độc đoán, gia trưởng, " lấn sân", quyết định hoặc chỉ đạo không đúng thẩm quyền, trách nhiệm hay không? Có để mất đoàn kết nội bộ kéo dài hay không? Có chậm xử lý hoặc xử lý không dứt điểm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, để dư luận dị nghị hay không? Quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đã thực sự đoàn kết, thống nhất chưa? Đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ (đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ,...) và trong tham mưu, quyết định các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án đầu tư chưa? Nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân và biện pháp khắc phục.

Trong kiểm điểm tập thể cần đi sâu phân tích, làm rõ tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cục bộ, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu hình thức, biện pháp ngăn chặn, răn đe, xử lý đối với các sai phạm của tổ chức và cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm.

2.2. Đối với cá nhân:

Tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, căn cứ vào 03 nội dung Nghị quyết nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm; về nội dung góp ý của các tổ chức, cá nhân và gợi ý của cấp trên (nếu có) đối với cá nhân mình; Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về những góp ý hoặc gợi ý (nếu có) đối với tập thể và về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể.

Cá nhân phải tự giác, trung thực, soi xét mình về các mặt: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống (theo các biểu hiện nêu tại Điểm 1.1, Mục 1 về nội dung kiểm điểm nêu trên); có thái độ, tinh thần như thế nào trong đấu tranh, phê phán các quan điểm, việc làm sai, trái Cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận của Đảng? Trong ý thức và việc làm cụ thể  đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân chưa? Đã thực sự tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa? Đoàn kết nội bộ đã tốt chưa? Đã trung thực trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kê khai tài sản chưa? Có để vợ (chồng), con và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi  không?...

Đối với cá nhân là cấp ủy viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngoài các nội dung nêu trên cần liên hệ, kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung cụ thể nêu tại Điểm 1.2, Điểm 1.3, Mục 1 về nội dung kiểm điểm nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân về những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và phương hướng, biện pháp khắc phục.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Đảng ủy Sở, Chi ủy các Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ba bước:

Bước 1: Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan và thuộc cấp mình; lấy ý kiến của cá nhân đã nghỉ hưu nguyên là bí thư, phó bí thư cấp ủy; gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với tập thể cấp dưới và cá nhân thuộc quyền quản lý;

Bước 2: Tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm (nếu có), xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân  và tiến hành kiểm điểm;

Bước 3: Báo cáo kết quả kiểm điểm và thông báo tiếp thu góp ý.

Cụ thể các bước tiến hành như sau:

BƯỚC 1: LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ GỢI Ý KIỂM ĐIỂM

1. Phương pháp lấy ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm

- Lấy ý kiến của các tổ chức bằng cách gửi văn bản nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận; ý kiến góp ý của tập thể được thảo luận, thống nhất và thể hiện bằng văn bản chính thức, do đại diện cấp ủy, chi bộ, đại diện lãnh đạo ký tên, đóng dấu, gửi về nơi nhận. Ý kiến góp ý đối với tổ chức thuộc cấp ủy, cơ quan, đơn vị nào thì gửi về cấp ủy, cơ quan, đơn vị đó để tập hợp.

- Lấy ý kiến của cá nhân bằng cách mời họp (hoặc gửi văn bản) nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận và phát phiếu xin ý kiến để cá nhân góp ý trực tiếp vào phiếu, gửi về nơi nhận. Ý kiến góp ý của cá nhân thực hiện bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người góp ý và của tổ chức, cá nhân được góp ý. Ý kiến góp ý đối với cá nhân thuộc cấp ủy cơ quan, đơn vị nào thì gửi về cấp ủy cơ quan, đơn vị đó để tập hợp.

- Việc lấy ý kiến góp ý của cá nhân các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư cấp ủy đã nghỉ hưu thì chỉ lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nghỉ hưu tại cơ quan, đơn vị đó (không nhất thiết phải lấy ý kiến các đồng chí đã chuyển công tác khác trước khi nghỉ hưu).

-  Đảng ủy cấp trên gợi ý nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân đảng viên thuộc cấp mình quản lý (nếu xét thấy cần) bằng văn bản, gửi đến tổ chức và cá nhân.

- Chi ủy gợi ý kiểm điểm đảng viên (nếu xét thấy cần) bằng văn bản hoặc đại diện chi ủy  góp ý trực tiếp tại hội nghi kiểm điểm của chi bộ.

Thời gian lấy ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân:

- Đảng ủy sở: Triển khai và hoàn thành trong tháng 8/2012.

- Các chi bộ trực thuộc: triển khai và hoàn thành trong tháng 9/2012.

2. Lấy ý kiến góp ý đối với tập thể và cá nhân 

2.1. Tập thể Đảng ủy sở lấy ý kiến góp ý của:

- Tập thể: Các Ban tham mưu giúp việc cho Đảng ủy khối CCQ tỉnh; Chi ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các phòng và tương đương thuộc sở, tổ chức trực thuộc sở;

- Cá nhân: Các đồng chí đã nghỉ hưu nguyên là bí thư, phó bí thư đảng ủy sở.

2.2. Đối với chi ủy thuộc Đảng ủy Sở và đảng viên:

- Chi ủy: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, các phòng, ban, bộ phận, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

- Đảng viên: Lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ.

3. Gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm của cấp trên đối với cấp dưới

- Đảng ủy sở gợi ý kiểm điểm đối với chi bộ và đảng viên thuộc đảng bộ sở (nếu xét thấy cần thiết).

- Chi ủy chi bộ gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên (nếu xét thấy cần thiết).

- Ở những nơi, những trường hợp có vấn đề phức tạp, xét thấy cần thiết cấp trên trực tiếp hoặc cấp ủy quản lý cán bộ (trước khi nghỉ hưu) gợi ý kiểm điểm.

BƯỚC 2: TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý, XÂY DỰNG BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM

1. Xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, các tập thể và cá nhân căn cứ vào nội dung kiểm điểm nêu trên và Quy định những điều đảng viên không được làm để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm.

Cần đi sâu kiểm điểm về những nội dung được góp ý, gợi ý (nếu có), trả lời thẳng vào câu hỏi, các nội dung kiểm điểm nêu trong kế hoạch; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra lộ trình, phương hướng khắc phục.

2. Trình tự tiến hành kiểm điểm

2.1 Đối với Đảng ủy sở

- Tiến hành kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước để các thành viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp.

- Tiến hành kiểm điểm cá nhân người đứng đầu trước, các thành viên sau, từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm trước tập thể, để các thành viên góp ý trực tiếp tại hội nghị; sau đó cá nhân tiếp thu và hoàn thiện bản kiểm điểm.

- Căn cứ 03 nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã nêu, tiếp thu gợi ý của Ban thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (nếu có) ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng và nguyên nhân, đề ra phương hướng khắc phục, làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân.

- Các đồng chí ủy viên Đảng ủy Sở căn cứ 03 nội dung của Nhhị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Quy định về những điều đảng viên không được làm, tiếp thu gợi ý của cấp trên (nếu có) và ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng trả lời thẳng vào các nội dung nêu trong kế hoạch và nội dung được góp ý; kiểm điểm về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân; tập trung làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung đan chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề ra biện pháp khắc phục.

2.2. Đối với Chi bộ

- Tập thể chi ủy kiểm điểm trước, sau đó đến bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và đảng viên. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 03 nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã nêu và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ rõ hạn chếm, thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân; đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục.

2.3. Tổ chức hội nghị kiểm điểm

- Hội nghị kiểm điểm của Đảng ủy sở mời đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Thường trực Đảng ủy khối CCQ tỉnh dự chỉ đạo và theo dõi;

- Hội nghị kiểm điểm của Chi bộ mời Đảng ủy sở dự chỉ đạo và theo dõi.

BƯỚC 3: BÁO CÁO, THÔNG BÁO, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý SAU KIỂM ĐIỂM

Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên và thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân, cụ thể như sau:

1. Tập thể và cá nhân ở cấp dưới báo cáo kết quả kiểm điểm với cấp trên

1.1. Nội dung báo cáo của tập thể:

- Tổng hợp về tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong tổ chức kiểm điểm; đánh giá chung về kết quả kiểm điểm của cấp mình.

- Kết quả kiểm điểm của tập thể; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân về những khuyết điểm, yếu kém đối với 03 nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã nêu;

 

- Phương hướng, biện pháp khắc phụ khuyết điểm, yếu kém.

- Đề xuất, kiến nghị, rút kinh nghiệm về phương pháp, cách thức tổ chức kiểm điểm cho những lần tiếp theo.

1.2. Nội dung báo cáo của cá nhân:

- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về 03 nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã nêu và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân.

- Lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm, yếu kém.

2. Báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể

Sau kiểm điểm, Đảng ủy sở báo cáo kết quả kiểm điểm (tập thể và cá nhân) trước Hội nghị cán bộ thuộc đối tượng lấy ý kiến góp ý trong cơ quan, đơn vị mình.

3. Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân

Việc thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân thuộc thành phần lấy ý kiến thực hiện như sau:

- Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể bằng văn bản, gửi đến tập thể đó, thời gian chậm nhất là 15 ngày sau khi có kết quả kiểm điểm.

- Thông báo, tiếp thu góp ý của cá nhân thực hiện với các hình thức phù hợp: có thể bằng văn bản; có thể cử đại diện cấp ủy gặp thông báo, trao đổi.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Sở: tiến hành kiểm điểm trong tháng 9/2012.

2. Chi bộ và đảng viên: tiến hành kiểm điểm trong tháng 10,11/2012

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch nêu trên, Chi ủy chi bộ xây dựng lộ trình cụ thể triển khai tổ chức kiểm điểm ở cấp mình, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian kế hoạch đề ra.

2. Đảng ủy sở phân công cụ thể theo nội dung kế hoạch; báo cáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về thời gian tổ chức kiểm điểm Đảng ủy sở.

3. Đảng ủy sở chỉ đạo kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại đối với tập thể chi ủy và cá nhân cấp ủy viên chi bộ, nếu xét thấy kiểm điểm không đạt yêu cầu.

- Qua kiểm điểm xét thấy có tổ chức và cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý thì thực hiện xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Kết quả kiểm điểm lần này là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị, gắn với xây dựng cấp ủy; Sau đợt kiểm điểm này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) được thực hiện thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Sau khi hoàn thành kiểm điểm, chi ủy các chi bộ báo cáo về tình hình, kết quả kiểm điểm; gửi tài liệu kiểm điểm của tập thể và cá nhân cấp ủy viên chi bộ về Đảng ủy sở để theo dõi, giám sát sau kiểm điểm và quản lý theo quy định, chậm nhất vào cuối tháng 11/2012; Đảng ủy sở báo cáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chậm nhất vào ngày 05/12/2012.

5. Chi ủy các chi bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực kế hoạch; 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Đảng ủy sở.

6. Từng đồng chí đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước tập thể Đảng ủy về nhiệm vụ được phân công và kiểm tra, đôn đốc các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; 6 tháng, hằng năm, Đảng ủy sở chịu trách nhiệm báo cáo với Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết./.

       Nơi nhận:

 

T/M ĐẢNG ỦY

- ĐU khối CCQ tỉnh (b/c);

- LĐ Sở NV;

- Các Chi bộ trực thuộc;

- ĐUV ĐB sở;

- Lưu: ĐU.

 

BÍ THƯ


 

(Đã ký)

  

 

Phùng Đức Tứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn