Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở Nội vụ

Thứ Bảy, 02/06/2012 - 16:20

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/KH-SNV

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 03  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở Nội vụ

 

  

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và các tổ chức trực thuộc sở;

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch đối với các phòng, tổ chức thuộc sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thay đổi tư duy về xây dựng phương án biên chế hàng năm, khắc phục tình trạng xin, cho trong công tác phân bổ biên chế, xác định chính xác việc sử dụng, phân bổ nguồn nhân lực trong các phòng, tổ chức trực thuộc sở;

Thông qua việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch giúp lãnh đạo, quản lý các cấp nắm chắc được tính chất, mức độ phức tạp của từng công việc, từ đó có kế hoạch điều chỉnh, tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng những người có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực;

Lãnh đạo, quản lý các cấp nắm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, lĩnh vực nào đã triển khai và triển khai tốt, những lĩnh vực chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng thực hiện còn hạn chế, từ đó có biện pháp điều hành hợp lý;

Thông qua việc xác định vị trí việc làm, xác định quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, thuận tiện cho việc áp dụng cơ chế "một cửa" và đơn giản, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết.

2. Yêu cầu

Việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch phải đảm bảo tính dân chủ, tránh sự áp đặt, đảm bảo tính khả thi cao khi được phê duyệt;

Việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch phải căn cứ vào quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; những nhiệm vụ kiêm nhiệm về công tác Đảng, đoàn thể đối với công chức, viên chức giữ các chức vụ kiêm nhiệm;

Phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử - cụ thể; trên cơ sở nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tránh qua loa, đại khái, kê khai lấy lệ hoặc đi quá sâu vào các tiểu tiết, đầu mục mỗi công việc.

II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

Các phòng thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở xây dựng Đề án theo các nội dung cơ bản như sau:

1. Thực trạng vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức

2. Thực trạng công việc của từng vị trí việc làm

3. Đề xuất xác định vị trí việc làm, số biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch

4. Đề xuất các nội dung đầu mối công việc:

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa;

- Thực hiện bổ sung, đơn giản về trình tự, thủ tục hành chính;

- Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

(Có đề cương chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng và tổ chức trực thuộc sở

- Phổ biến, quán triệt công chức, viên chức trực thuộc xây dựng bảng mô tả, phân tích thực trạng công việc;

- Tổ chức xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm gửi Văn phòng sở tổng hợp (kể cả File đính kèm).

Thời gian: Trước 20/3/2012

2. Văn phòng sở

- Tổng hợp đề án xác định vị trí việc làm của các phòng, tổ chức, trình tập thể lãnh đạo sở xem xét, quyết định;

Thời gian: Trước 25/3/2012

- Trên cơ sở vị trí việc làm của các phòng, tổ chức đã được phê duyệt, xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức Sở Nội vụ

Thời gian: Tháng 4/2012

3. Phê duyệt các nội dung

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa;

- Thực hiện bổ sung, đơn giản về trình tự, thủ tục hành chính;

- Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Thời gian: Tháng 4/2012

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, tổ chức trực thuộc sở tổ chức triển khai đảm bảo thời gian, chất lượng và tiến độ; trong quá trình tổ chức triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị trao đổi, thống nhất với Văn phòng sở xem xét, giải quyết./.

Đề cương chi tiết, các biểu mẫu đề nghị tải về tại Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv

 

 

 

Nơi nhận:

 

GIÁM ĐỐC

- LĐ sở;

- Các phòng thuộc sở;

- Tổ chức trực thuộc;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

Đính kèmDung lượng
DeCuongCoCauCongChuc.doc60.5 KB
BieuCoCauCC.xls32.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn