Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013

Thứ Sáu, 20/04/2012 - 17:41

UBND TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 222/SNV-TCBC                 
V/v xây dựng kế hoạch biên chế       
 hành chính, sự nghiệp năm 2013       
Lạng Sơn, ngày 19 tháng  4  năm 2012
 

 
                   Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hội: Văn học Nghệ thuật, Đông y, Chữ thập đỏ, Nhà báo và Liên minh các hợp tác xã tỉnh.
Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ,  Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức;
Để thẩm định, tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế sự nghiệp, thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh trước khi báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;
Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch biên chế và điều chỉnh biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013 như sau:
I. LẬP KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ
Hồ sơ kế hoạch biên chế, bao gồm: Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế; Kế hoạch biên chế; Biểu mẫu lập kế hoạch biên chế; Các tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch biên chế kèm theo.
1. Nội dung của văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế:
Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch biên chế do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký và phải có những nội dung chủ yếu sau:
- Sự cần thiết và căn cứ của việc lập kế hoạch biên chế;
- Nội dung chính của kế hoạch biên chế;
- Kiến nghị, đề xuất.
2. Kế hoạch biên chế:
Kế hoạch biên chế phản ánh việc sử dụng và đánh giá kết quả thực hiện quản lý biên chế năm trước của đơn vị và phân định rõ biên chế theo các lĩnh vực: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao và sự nghiệp khác. Kế hoạch biên chế phải kèm theo báo cáo thuyết minh đầy đủ, chi tiết về cơ sở, căn cứ tính toán, số lượng, cơ cấu biên chế của các đơn vị; thuyết minh, giải trình số biên chế năm kế hoạch tăng lên hoặc giảm đi so với năm báo cáo.
- Nội dung, căn cứ và yêu cầu của việc lập kế hoạch biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp nhà nước.
- Nội dung, căn cứ và yêu cầu của việc lập kế hoạch biên chế công chức quy định tại các Điều 4, 7, 8 của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.
3. Biểu mẫu lập kế hoạch biên chế:
- Các cơ quan, tổ chức hành chính; các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm theo từng loại hình tổ chức và theo các loại biểu mẫu đính kèm:
+ Biểu số 1: Kế hoạch biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2013;
Lưu ý: Do cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, tổ chức hành chính vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức hành chính năm 2012. Vì vậy, trong biểu số 1, phần số liệu báo cáo “Biên chế được giao năm 2012” ở các cột số 2; 3; 4, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo theo số liệu “Biên chế được giao năm 2011”.
+ Biểu số 2: Kế hoạch biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013;
+ Biểu số 3: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính có mặt đến 31/12/2011;
+ Biểu số 4: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập có mặt đến 31/12/2011;
- Riêng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố lập thêm biểu mẫu số 5: Kế hoạch biên chế trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non năm 2013.
II. ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ NĂM 2012
Các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập có số biên chế năm kế hoạch tăng lên hoặc giảm đi so với năm báo cáo, ngoài trách nhiệm lập hồ sơ kế hoạch biên chế như đã nêu ở trên, còn có trách nhiệm lập thêm hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hồ sơ điều chỉnh biên chế, bao gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế; Đề án điều chỉnh biên chế; Các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh biên chế kèm theo.
1. Nội dung của văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế:
Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ký và phải có những nội dung chủ yếu sau:
- Sự cần thiết và căn cứ của việc điều chỉnh biên chế;
- Nội dung chính của đề án điều chỉnh biên chế;
- Kiến nghị, đề xuất.
2. Đề án điều chỉnh biên chế:
Để công tác thẩm định đề án điều chỉnh biên chế được thuận lợi, bảo đảm tiến độ, thống nhất, có chất lượng, hiệu quả, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án điều chỉnh biên chế theo mẫu đề án đính kèm.
3. Tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch biên chế và điều chỉnh biên chế:
Các tài liệu gửi kèm theo kế hoạch biên chế và điều chỉnh biên chế gồm:
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập tổ chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức mới được thành lập hoặc nâng cấp chuyển đổi loại hình tổ chức);
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện;
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Xác định vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Định mức biên chế do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;
- Kế hoạch thực hiện xã hội hóa hoạt động đối với một số lĩnh vực sự nghiệp về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao và sự nghiệp khác;
- Nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ;
- …
Hồ sơ Kế hoạch biên chế và hồ sơ Điều chỉnh biên chế của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 02 tháng 5 năm 2012.
III. LỊCH THẨM ĐỊNH
Lịch thẩm định kế hoạch biên chế và điều chỉnh biên chế năm 2012 đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
TT
Cơ quan, đơn vị
Ngày, tháng, năm
Thời gian
Ghi chú
1
UBND Thành phố
02/5/2012 Thứ tư
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
2
UBND huyện Bắc Sơn
02/5/2012 Thứ tư
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
3
UBND huyện Bình Gia
03/5/2012 Thứ năm
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
4
UBND huyện Văn Lãng
03/5/2012 Thứ năm
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
5
UBND huyện Văn Quan
04/5/2012 Thứ sáu
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
6
UBND huyện Hữu Lũng
04/5/2012 Thứ sáu
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
7
UBND huyện Chi Lăng
07/5/2012
Thứ hai
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
8
UBND huyện Cao Lộc
07/5/2012
Thứ hai
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
9
UBND huyện Lộc Bình
08/5/2012
Thứ ba
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
10
UBND huyện Đình Lập
08/5/2012
Thứ ba
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
11
UBND huyện Tràng Định
09/5/2012
Thứ tư
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
12
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; VP Ban CĐ về PC TN
09/5/2012
Thứ tư
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
13
Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo
10/5/2012
Thứ năm
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
14
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ
10/5/2012
Thứ năm
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
15
Sở Tư Pháp; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính
11/5/1012
Thứ sáu
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
16
Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Ngoại vụ
11/5/1012
Thứ sáu
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
17
Sở TN&MT; Sở TTin & Truyền thông; Sở LĐ- TB và XH
14/5/2012
Thứ hai
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
18
Sở VH, TT và Du lịch; Sở KH&CN; Thanh tra tỉnh
14/5/2012
Thứ hai
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
19
Sở Xây dựng, Ban Dân tộc; Ban QL Khu KTCKĐĐ-LS
15/5/2012
Thứ ba
Buổi sáng, từ 7h30 đến 11h30
 
20
Đài PT-TH; Liên minh các HTX; các Hội: VHNT, CTĐ, Đông y, Nhà báo
15/5/2012
Thứ ba
Buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00
 
 
 
 
 
 
Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ.
Thành phần: Tổ chuyên viên (Sở Nội vụ và Sở Tài chính) làm việc với Trưởng phòng Tổ chức (Nội vụ) và công chức phụ trách công tác quản lý biên chế thẩm định kế hoạch biên chế của cơ quan, đơn vị.
(Các cơ quan, đơn vị có thể tải các biểu mẫu và mẫu đề án điều chỉnh biên chế từ website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv/).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ để trao đổi thống nhất thực hiện (điện thoại liên hệ: 0253.812 623)./.

 
                              GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
 
- Như trên;
- GĐ, các Phó GĐ Sở (03);
- Phòng NV các huyện,
  thành phố;
- VP Sở, Phòng TCBC (2 b);
- Lưu VT, H.
                                                        (Đã ký)
 
                           Hứa Hải Quỳnh
 

 

Đính kèmDung lượng
MauDeAnDieuChinhBienChe.doc45.5 KB
MauBieuKHBC2013.xls98 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn