Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn28
Hà nội 30
Đà Nẵng32
Hồ Chí Minh32

Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký nâng ngạch công chức năm 2012

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 152/SNV-CCVC
 V/v Báo cáo số lượng, cơ cấungạch công chức và đăng ký nâng ngạch công chức năm 2012
Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 
                                    Kính gửi:
               - Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
                                       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
          Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,
          Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
- Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đăng ký số lượng nâng ngạch của từng ngạch công chức theo biểu mẫu số 1;
- Báo cáo danh sách công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch năm 2012 theo biểu mẫu số 2.
          Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2012 theo các quy định sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH:
          Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
          II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH:
1. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
2. Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến hết năm 2011, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;
3. Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, cụ thể như sau:
3.1. Thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương:
- Thời gian giữ ngạch: Có thời gian công tác ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch công chức hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch;
- Hệ số lương: Không quy định điều kiện về hệ số lương.
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên (đối với thi nâng ngạch lên cán sự hoặc tương đương);
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương);
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (hoặc cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ A trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản).
3.2. Thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương (theo nguyên tắc cạnh tranh quy định tại Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011):
- Thời gian giữ ngạch: Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở ví trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch công chức hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
- Hệ số lương: Không quy định điều kiện về hệ số lương;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định của pháp luật;
- Có chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (hoặc cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);
- Có đề án, đề tài:
+ Đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua;
+ Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu đề tài và biên bản nghiệm thu đề tài của cấp có thẩm quyền.
3.3. Thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương (theo nguyên tắc cạnh tranh):
- Thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch công chức hiện giữ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
- Hệ số lương: Không quy định điều kiện về hệ số lương;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp;
- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp;
- Có chứng chỉ tin học văn phòng (hoặc cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên (hoặc cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản);
- Có đề án, đề tài:
+ Đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua;
+ Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu đề tài và biên bản nghiệm thu đề tài của cấp có thẩm quyền.
          Lưu ý: Do năm 2011 Bộ Nội vụ chưa tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp nên đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương, lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương năm 2012, không bao gồm danh sách công chức cơ quan, đơn vị đã đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2011 nêu trên.
          Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi tổ chức các kỳ thi nâng ngạch theo thẩm quyền, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số liệu theo biểu mẫu số 01, biểu mẫu số 02 đính kèm (có thể tải biểu mẫu từ website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv/) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/4/2012./.       
 
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- GĐ PGĐ Sở;
- Phòng CCVC;
- Lưu: VT.
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Hứa Hải Quỳnh
 
 


 

Đính kèmDung lượng
BieuMauKemTheo.xls24.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn