Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Công chức, viên chức

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Phòng Công chức, viên chức có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, tiếp nhận, bố trí học sinh, sinh viên cử tuyển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; công tác dân tộc của Sở Nội vụ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc sở:

a) Về cán bộ, công chức:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và thẩm quyền phân cấp;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ trong địa bàn tỉnh;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tuyển dụng công chức, viên chức; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc đeo thẻ công chức, thực hiện văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương,

- Chủ trì ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (trong điểm này gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức):

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau khi được phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các đối tượng khác theo quy định;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý, tiếp nhận, bố trí học sinh sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường.

c) Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương:

- Tổng hợp danh sách, hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định;

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc và các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định;

- Thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương đối với các chức danh trong doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức kinh tế có phần vốn của nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

d) Về công tác dân tộc:

Triển khai chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo định kỳ về công tác dân tộc theo quy định.

 

II. DANH SÁCH

 

STT

Chức vụ

Họ và tên

Thông tin chung

1

Trưởng phòng

Nguyễn Khắc Phương

Phòng làm việc: 301
ĐTCQ: 025.3789.669
Email: nkphuong@langson.gov.vn

2

Phó Trưởng phòng

Hoàng Thị Như Thảo

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
htnthao@langson.gov.vn

3

Phó Trưởng phòng

Lương Ngọc Thịnh

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
lnthinh@langson.gov.vn

4

Chuyên viên Hoàng Trung Mạnh Phòng làm việc:302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email: htmanh@langson.gov.vn

5

Chuyên viên

Đinh Thị Giang

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
dtgiang@langson.gov.vn

6

Chuyên viên

Dương Tố Loan

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
dtloan@langson.gov.vn

7

Chuyên viên

Vi Văn Hiếu

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
vvhieu@langson.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn