Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Công chức, viên chức

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Phòng Công chức, viên chức có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, tiếp nhận, bố trí học sinh, sinh viên cử tuyển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc sở:

2.1. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các chính sách thu hút nguồn nhân lực, chế độ đãi ngộ; tổ chức, hướng dẫn thực hiện khi được phê duyệt;

2.2. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra các nội dung công tác về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và thẩm quyền phân cấp;

2.3. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các đối tượng khác theo quy định; thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và ngoài nước sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.4. Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức danh, tiêu chuẩn; tổ chức tuyển dụng công chức hành chính, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và thẩm quyền phân cấp;

2.5. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc Giám đốc sở quyết định theo phân cấp việc bổ nhiệm vào ngạch, xếp lương, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; thẩm định danh sách nâng bậc lương hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức;

2.6. Thực hiện công tác quản lý, tiếp nhận, bố trí học sinh sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường;

2.7. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc đeo thẻ công chức, thực hiện văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương,

2.8. Chủ trì ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã; thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các lĩnh vực khác được giao.

 

II. DANH SÁCH

 

STT

Chức vụ

Họ và tên

Thông tin chung

1

Trưởng phòng

Nguyễn Khắc Phương

Phòng làm việc: 301
ĐTCQ: 025.3789.669
Email: nkphuong@langson.gov.vn

2

Phó Trưởng phòng

Hoàng Thị Như Thảo

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
htnthao@langson.gov.vn

3

Phó Trưởng phòng

Lương Ngọc Thịnh

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
lnthinh@langson.gov.vn

4

Chuyên viên Hoàng Trung Mạnh Phòng làm việc:302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email: htmanh@langson.gov.vn

5

Chuyên viên

Đinh Thị Giang

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
dtgiang@langson.gov.vn

6

Chuyên viên

Dương Tố Loan

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
dtloan@langson.gov.vn

7

Chuyên viên

Vi Văn Hiếu

Phòng làm việc: 302
ĐTCQ: 025.3814.676
Email:
vvhieu@langson.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn