Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận sáng kiến và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2011

Thứ Sáu, 30/12/2011 - 16:01

        UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/KH-SNV

 

Lạng Sơn, ngày 29  tháng 12  năm 2011

KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận sáng kiến và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2011

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức;

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 06/12/2011 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Văn bản số 365-CV/BTCTU ngày 12/12/2011 của Ban Tổ chức tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp;

Căn cứ thẩm quyền phân cấp về đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức, các văn bản hướng dẫn liên quan và tình hình thực tiễn của sở; Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận sáng kiến và bình xét, thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc Sở Nội vụ năm 2011 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối với tập thể: Các phòng và tương đương thuộc Sở; Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc sở.

2. Đối với cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục Văn thư - Lưu trữ có thời gian công tác, hợp đồng từ đủ 8 tháng trở lên (đối với những cá nhân có thời gian công tác dưới 8 tháng thực hiện nhận xét, đánh giá như các cá nhân khác nhưng không quyết định phân loại)

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, PHÂN LOẠI

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của công chức, viên chức.

1.2. Làm căn cứ để tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đúng quy định.

1.3. Phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử - cụ thể; trên cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai đối với công chức, viên chức được đánh giá.

1.4. Quan tâm phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá phân loại công chức, viên chức.

2. Nội dung đánh giá, nhận xét

Cá nhân tự nhận xét đánh giá theo mẫu số 1 đính kèm (các nội dung quy định tại Điều 6, Quyết định số 286-QĐ/TW).

3. Phân loại về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

3.1. Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

Cá nhân hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm điểm 2, Điều 6, Quyết định số 286-QĐ/TW  (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống) và:

a) Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành: Hoàn thành 100% khối lượng đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao; có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến trong công việc được Giám đốc sở công nhận;

b) Đối với công chức là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở (hoặc được giao phụ trách phòng): Hoàn thành 100% khối lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm, có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến trong công việc được Giám đốc sở công nhận và phòng, tổ chức phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, tổ chức đảng và các đoàn thể được phân công phụ trách đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu;

c) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở: Có 100% phòng và tương đương thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở được phân công phụ trách, theo dõi hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách, theo dõi hoàn tốt nhiệm vụ.

3.2. Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

Cá nhân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm điểm 2, Điều 6, Quyết định số 286-QĐ/TW, và:

a) Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành: Hoàn thành 100% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao;

b) Đối với công chức là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở (hoặc được giao phụ trách phòng): Hoàn thành 100% khối lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm và phòng, tổ chức phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ, tổ chức đảng và các đoàn thể được phân công phụ trách đạt trong sạch, vững mạnh;

c) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở: Có 90% phòng và tương đương thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở được phân công phụ trách, theo dõi hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách, theo dõi hoàn tốt nhiệm vụ.

3.3. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Cá nhân hoàn thành chức trách, nhiệm vụ là những người không vi phạm điểm 2, Điều 6, Quyết định số 286-QĐ/TW, và:

a) Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành: Hoàn thành 70% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao;

b) Đối với công chức là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở (hoặc được giao phụ trách phòng): Hoàn thành 70% khối lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm và phòng, tổ chức phụ trách hoàn thành 70% chỉ tiêu nhiệm vụ, tổ chức đảng và các đoàn thể được phân công phụ trách hoàn thành nhiệm vụ;

c) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở: Có trên 70% phòng và tương đương thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở được phân công phụ trách, theo dõi hoàn thành nhiệm vụ;

3.4. Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Cá nhân chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ khi vi phạm một trong những khoản quy định tại điểm 2, Điều 6, Quyết định số 286-QĐ/TW hoặc:

a) Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên thừa hành: Hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc được giao;

b) Đối với công chức là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở (hoặc được giao phụ trách phòng): Hoàn thành dưới 50% khối lượng công việc chuyên môn đảm nhiệm và phòng, tổ chức phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu nhiệm vụ hoặc tổ chức đảng và các đoàn thể được phân công phụ trách yếu kém;

c) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc sở: Có trên 30% phòng và tương đương thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở được phân công phụ trách, theo dõi hoàn thành nhiệm vụ;

4. Phân loại lao động

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-SNV ngày 28/8/2009 của Sở Nội vụ ban hành Chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và tình hình thực tế, thống nhất phân loại lao động như sau:

4.1. Lao động loại A1:       Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ;

4.2. Lao động loại A:         Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ;

4.3. Lao động loại B:         Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ;

4.4. Lao động loại C:         Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

5. Trình tự, các bước đánh giá

5.1. Cá nhân viết bản tự nhận xét đánh giá (theo mẫu), căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, phân loại và kết quả khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác tự đánh giá về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo 4 mức;

5.2. Tập thể phòng (tổ chức) mời Lãnh đạo sở phụ trách họp tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại,......

5.3. Cá nhân trình bày bản tự nhận xét, tập thể phòng tham gia ý kiến;

5.4. Trưởng phòng và tương đương, cấp trưởng tổ chức thuộc sở nhận xét, đánh giá đối với từng cá nhân;

5.5. Bỏ phiếu biểu quyết đánh giá công chức, viên chức (theo mẫu số 2 đính kèm), riêng đối với phòng, tổ chức có dưới 03 công chức, viên chức sẽ do tập thể Lãnh đạo sở biểu quyết đánh giá;

5.6. Lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu số 3 đính kèm)

5.7. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu (theo mẫu số 4 đính kèm)

5.8. Báo cáo tổng hợp (gồm nhận xét, đánh giá; đề xuất các sáng kiến; bình xét thi đua, khen thưởng) của phòng, tổ chức và nhận xét, đánh giá đối với từng cá nhân và các hồ sơ, thủ tục liên quan.

6. Phương pháp, thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức:

6.1. Sở Nội vụ: Tổ chức Hội nghị lãnh đạo sơ quan (theo hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy và kế hoạch của Tỉnh ủy) nhận xét, đánh giá, phân loại đối với Giám đốc, các phó Giám đốc sở, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan;

6.2. Tập thể Lãnh đạo sở:

- Nhận xét, đánh giá, phân loại đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc trên cơ sở Báo cáo tổng hợp và bản tự nhận xét, đánh giá của từng cá nhân;

- Nhận xét, đánh giá bổ sung (nếu có) và quyết định phân loại đối với các cá nhân thuộc cơ quan sở, quyết định phân loại đối với các cá nhân thuộc các tổ chức trực thuộc sở (nếu thấy cần thiết);

6.3. Cấp Trưởng các tổ chức thuộc sở: Nhận xét, đánh giá, quyết định phân loại đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo Giám đốc sở;

6.4. Trưởng phòng và tương đương thuộc sở: Nhận xét, đánh giá, dự kiến phân loại đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo Giám đốc sở.

II. ĐỀ XUẤT, CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KHOA HỌC, KỸ THUẬT

Trên cơ sở Quyết định số 156/QĐ-SNV ngày 07/12/2011 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở Nội vụ và căn cứ kết quả công tác năm 2011, các phòng đề xuất các nội dung khoa học, sáng kiến tiêu biểu đề nghị Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Nội vụ xét duyệt, trình Giám đốc sở quyêt định công nhận theo các tiêu chuẩn sau:

1. Đề tài khoa học là công trình nghiên cứu đảm bảo có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến, tính cấp thiết, tính thực tiễn và tính khả thi (có thể đã triển khai hoặc đang trong quá trình đề xuất, đăng ký triển khai) đã có đề cương chi tiết.

2. Sáng kiến, đề xuất khoa học kỹ thuật là hoạt động sáng tạo gắn liền với quá trình làm việc, nghiên cứu có tác dụng trực tiếp thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được áp dụng và Hội đồng Khoa học, sáng kiến công nhận.

Nội dung sáng kiến, đề xuất có thể là:

a) Sáng kiến, đề xuất cải tiến chế độ, phương pháp làm việc, đề xuất thay đổi, điều chỉnh những bất cập, bất hợp lý được thực thi áp dụng, triển khai;

b) Sáng kiến, đề xuất cải tiến các quy trình nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Sáng kiến, đề xuất về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ được giao;

d) Sáng kiến về nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí;

đ) Sáng kiến cải tiến về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đảng bộ, các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan như: Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh,…

3. Những đề tài, sáng kiến khoa học kỹ thuật đã được công nhận sẽ không xem xét công nhận.

(Đính kèm mẫu tổng hợp các đề tài, sáng kiến khoa học đề nghị công nhận)

III. BÌNH XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn và cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng

1.1. Đã đăng ký các danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng năm 2011;

1.2. Trên cơ sở kết quả công tác, các các đề tài, sáng kiến khoa học, năm 2011 của tập thể và cá nhân;

1.3. Căn cứ vào tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

1.4. Quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan sở (các nội dung còn phù hợp) và các văn bản liên quan.

2. Trình tự

Các phòng, tổ chức tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân (bao gồm cả Lãnh đạo sở được phân công phụ trách, theo dõi) hoàn thiện báo cáo đề nghị, báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ xem xét, suy tôn.

(Đính kèm mẫu Báo cáo thành tích đối với tập thể và cá nhân, bản tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng)

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2011

Các phòng, tổ chức báo cáo, đánh giá kết quả công tác năm 2011 theo chức năng, nhiệm vụ đối với phòng phụ trách. Báo cáo thể hiện kết quả đối với từng vực cụ thể (có phụ lục chi tiết kết quả cụ thể đính kèm), đánh giá ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn và xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 đối với từng lĩnh vực cụ thể, đề xuất các giải pháp và tiến độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 gửi Văn phòng sở tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết ngành (Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ năm 2012 dự kiến tổ chức ngày 09/01/2012).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng và tương đương thuộc sở, tổ chức trực thuộc sở

Phổ biến kế hoạch cụ thể đến từng công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền phụ trách;

Tổ chức họp phòng, đánh giá, nhận xét, phân loại; đề nghị công nhận các đề tài, sáng kiến khoa học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng;

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 gửi Văn phòng sở tổng hợp chậm nhất trước 16 giờ ngày 03/01/2012;

Gửi hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức, hồ sơ đề nghị công nhận các đề tài, sáng kiến khoa học, bình xét thi đua khen thưởng về Văn phòng sở tổng hợp trước ngày 10/01/2012.

2. Văn phòng sở

Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận các đề tài, sáng kiến khoa học, bình xét thi đua khen thưởng trình Hội đồng Khoa học sáng kiến, Hội đồng Thi đua, khen thưởng và Lãnh đạo sở xem xét, quyết định.

Chuẩn bị các điều kiện, tham mưu giúp Lãnh đạo sở tổ chức Hội nghị xem xét, nhận xét, đánh giá, phân loại đối với Lãnh đạo sở.

Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ thuộc các chức danh Tỉnh uỷ, Uỷ Ban nhân dân tỉnh quản lý.

Các biểu mẫu chi tiết, văn bản liên quan đề nghị tải về tại Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/nv.

 

 

  Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

  - ĐU sở;

  - LĐ sở;

  - Các phòng thuộc sở;

  - Ban TĐKT, CCVTLT;

  - Cá nhân (qua Eoffice);

  - Website;

  - Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

 

Hứa Hải Quỳnh

 

Đính kèmDung lượng
MauSo1_TuNhanxetDanhgia.doc45.5 KB
MauSo2_PHIEU BIEU QUYET.doc50 KB
MauSo3_BIEN BAN KIEM PHIEU.doc193.5 KB
MauSo4_TONG HOP PHIEU BIEU QUYET.doc49 KB
MauSo5_NhanxetDanhGiaCongChuc.doc51.5 KB
BieuSo1_DangKyDeTai_SangKienNam2011.doc35.5 KB
MauSo1_TomTatThanhtichTapthe_CaNhan.doc37 KB
MauSo2_ BaoCaoThanhTich.doc32.5 KB
PhieuNhanxetDV_NoiCuTru.doc40.5 KB
PhieuNhanxetDV_NoiCongTac.doc42.5 KB
Mau2d_PhieuBosungLyLich.doc43.5 KB
QD286.doc65.5 KB
VB365.PDF1.76 MB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn