Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010

Thứ Sáu, 14/10/2011 - 20:57
ĐẢNG BỘ KHỐI CQDCĐ TỈNH
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ
 

*
Số   59 - KH/ ĐBSNV
 
 
Lạng Sơn, ngày 30 tháng 11 năm 2010
 
KẾ HOẠCH
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010

 

Thực hiện công văn số 41-CV/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010, Đảng ủy Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau :

A. CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương;

2. Công văn số 803 -CV/BTCTU ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn cụ thể công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

3. Hướng dẫn số 40 -HD/ĐUK ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2009;

B. TỪ 01/12/2010 ĐẾN 10/12/2010 :

I. ĐỐI VỚI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

1. Tổ chức sinh hoạt chi bộ triển khai các văn bản liên quan đến công tác đánh giá phân loại chi bộ và đảng viên năm 2010.

2. Xây dựng các văn bản :

- Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Chi bộ.

- Bảng chấm điểm chi bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn.

- Biểu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 và Biểu tổng hợp một số tiêu chí đánh giá chất lượng năm 2010 ( theo mẫu biểu ).

- Bản đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011".

3. Các đồng chí đảng viên viết :

- Bản kiểm điểm cá nhân năm 2010.

- Bản đăng ký phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

- Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2010.

4. Liên hệ với cấp ủy nơi cư trú nắm tình hình đảng viên.

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY

1. Triển khai công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2010.

2. Xây dựng các văn bản :

- Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Đảng bộ.

- Bảng chấm điểm Đảng bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn.

- Biểu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 và Biểu tổng hợp một số tiêu chí đánh giá chất lượng năm 2010 của Đảng bộ( theo mẫu biểu ).

- Bản đăng ký phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011".

III. ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng đối với Đảng ủy, các chi bộ và với đảng viên, tổng hợp thành văn bản gửi Đảng ủy và các chi bộ.

C. TỪ 11/12/2010 ĐẾN 20/12/2010

I. ĐỐI VỚI CHI BỘ

Tổ chức sinh hoạt chi bộ thực hiện các nhiệm vụ :

1. Thông qua các văn bản của chi bộ: Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Chi bộ; Bảng chấm điểm chi bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn; Bản đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011".

Biểu quyết đề nghị xếp loại chi bộ năm 2010.

2. Tiến hành kiểm điểm đảng viên : Đảng viên trình bày bản kiểm điểm năm 2010.

Chi ủy thông báo cho đảng viên về ý kiến nhận xét, góp ý của quần chúng, của cấp ủy nơi cư trú và gợi ý những vấn đề cần kiểm điểm làm rõ nếu có.

Chi bộ góp ý kiến phê bình đối với đảng viên; đảng viên tiếp thu các ý kiến phê bình, góp ý.

Biểu quyết đề nghị xếp loại năm 2010 đối với từng đảng viên.

3. Xem xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với chi bộ và đảng viên.

Các ý kiến góp ý đối với đảng viên, đề nghị xếp loại, biểu dương khen thưởng ( chi bộ, đảng viên ) phải được Chi bộ thống nhất thông qua và lập thành biên bản gửi Đảng ủy.

4. Chi bộ hoàn chỉnh các văn bản gửi Đảng ủy ( gồm Biên bản sinh hoạt chi bộ; Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Chi bộ; Bảng chấm điểm chi bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn; Bản đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011"; Biểu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 và Biểu tổng hợp một số tiêu chí đánh giá chất lượng năm 2010; Bản kiểm điểm năm 2010, Bản đăng ký phấn đấu năm 2011 và Phiếu bổ sung hồ sơ năm 2010 của đảng viên ).

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY

Đảng ủy họp ( mời Đảng ủy Khối các cơ quan dự ) thực hiện các nội dung :

1. Thông qua các văn bản :

- Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Đảng bộ.

- Bảng chấm điểm Đảng bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn.

- Bản đăng ký phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011".

2. Xem xét kết quả đánh giá, phân loại các chi bộ và đảng viên.

- Quyết định đánh giá, phân loại và biểu dương, khen thưởng đối với chi bộ và đảng viên.

3. Xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các chi bộ và đảng viên.

- Đề nghị cấp trên xếp loại và khen thưởng đối với đảng bộ.

D. TỪ 21/12/2010 ĐẾN 31/12/2010
Đảng ủy hoàn chỉnh và nộp hồ sơ lên Đảng ủy Khối CQDCĐ tỉnh :

1. Báo cáo kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Đảng bộ;

2. Bảng chấm điểm đảng bộ năm 2010 theo bốn tiêu chuẩn;

3. Bản đăng ký phấn đấu xây dựng đảng bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh năm 2011";

4. Biểu báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 và Biểu tổng hợp một số tiêu chí đánh giá chất lượng năm 2010;

5. Quyết định xếp loại các chi bộ và đảng viên.

6. Quyết định biểu dương, khen thưởng đối với chi bộ và đảng viên.
7. Đề nghị cấp trên xếp loại và biểu dương, khen thưởng đối với Đảng bộ.

Các Chi bộ trực thuộc chủ động về thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Bản kế hoạch đã được Đảng ủy thông qua tại cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2010.

Chi tiết mẫu các văn bản về đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010 xem trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn/nv/./.

 
Nơi nhận :
 
T/M ĐẢNG ỦY

- Đảng ủy KCCQT ( b/c );

 

PHÓ BÍ THƯ

- Đảng ủy viên;
 
 
- LĐ Sở NV;
 
 
- Các Chi bộ;
 
 

- BCH các đoàn thể;

 
 
- Lưu ĐB.
 
 
 
 
Sầm Đức Bình
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn