Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo Về việc về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên, thực hiện thu nộp đảng phí và triển khai một số nội dung công tác

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ


Số: 14 -TB/ĐBSNV
 Lạng Sơn, ngày 06  tháng 4  năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên,

thực hiện thu nộp đảng phí và triển khai một số nội dung công tác

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 28/3/2011 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và văn bản số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí;

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác quý II và kế hoạch năm 2011,

Đảng bộ Sở Nội vụ thông báo đề nghị các Chi bộ triển khai những nội dung sau:

1. Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 2

1.1. Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 28/3/2011 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn các Chi bộ tổ chức triển khai theo đúng các nội dung và các bước thực hiện theo Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, tiến hành thu thẻ đảng viên của các đảng viên gửi về Đảng uỷ sở để kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/4/2011.

1.2. Báo cáo Đảng bộ bằng văn bản về kết quả kiểm tra và danh sách theo các biểu mẫu đính kèm, danh sách đề nghị cấp, đổi, đóng dấu kiểm tra thẻ đảng viên,... ảnh,... (đề nghị cấp lại thẻ đảng).

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/4/2011.

2. Tổ chức thu nộp đảng phí và báo cáo tình hình thu nộp đảng phí

Căn cứ Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí và văn bản số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW;

2.1. Các Chi bộ tổ chức thu, nộp và trích Đảng phí theo đúng quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương đảng kể từ ngày 01/4/2011.

2.2. Lập sổ thu, nộp, trích và theo dõi đảng phí theo mẫu mới và thu đảng phí bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có đóng bảo hiểm.

2.3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thu, nộp, báo cáo theo quy định.

3. Về thực hiện kiểm tra, giám sát

3.1. Hoàn thành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2011 của Chi bộ trước ngày 15/4/2011.

3.2. Quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng sơn nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Nội vụ đến từng đảng viên thuộc Chi bộ.

4. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo nay, trong quá trình triển khai có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh với Đảng uỷ (qua đồng chí Nguyễn Khắc Phương) để xem xét, thống nhất.

Các biểu mẫu, tài liệu theo hướng dẫn đề nghị các Chi bộ tải về từ Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.langsong.gov.vn/nv.

Đính kèm Thông báo này các văn bản liên quan./.
Nơi nhận:
 
T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

- Các Chi bộ;
- LĐ sở;
- ĐUV ĐB sở;
- KT sở NV;
- Lưu: ĐU.
 
 
 
 
 
 
 
 
Phùng Đức Tứ
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn