Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Nội vụ

UBND TỈNH LẠNG SƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  298/QĐ-SNV
 

Lạng Sơn, ngày 28  tháng 8  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng

 tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21//3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc họp Hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành một số mức chi công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;

Sau khi đã thống nhất với Chủ tịch công đoàn cơ sở và xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ được thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2009 và thay thế các quyết định sau:

1. Quyết định số 850/QĐ-SNV ngày 30/8/2006 của Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

2. Quyết định số 1294/QĐ-SNV ngày 24/12/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc sở, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Trung tâm lưu trữ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
 
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh;
- LĐ sở NV;
- Ban CHCCĐCS;
- Lưu VT.
 
 
 
 
 

Đỗ Đình Chiến

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn