Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2010)

Thứ Ba, 06/04/2010 - 14:17

                                                                    PHÁT ĐỘNG

Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm

ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước

(28/8/1945- 28/8/2010)


Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của ngành, như Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2010); 65 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9; kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010); 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2010); 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940- 27/9/2010); 60 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2010); 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2010); là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010; là năm các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; đặc biệt, năm 2010, ngành tổ chức Nhà nước tròn 65 năm ngày thành lập (28/8/1945- 28/8/2010);

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2009, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; đồng thời, thiết thực tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát động trong toàn ngành phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945- 28/8/2010) với chủ đề:

 Cán bộ công chức ngành Tổ chức nhà nước phát huy đoàn kết, xiết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010

 Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, Lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ trong việc tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực nội vụ như: tăng cường công tác quản lý về tổ chức bộ máy; quản lý sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền cơ sở và công tác quản lý địa giới hành chính; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tham mưu kịp thời về công tác Thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện công tác quản lý văn thư lưu trữ; theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động Tôn giáo, Hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn tỉnh .

2. Phát huy tính chủ động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong giải quyết công việc chuyên môn; nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, phát huy những sáng kiến, đề xuất thiết thực và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế, nội quy của cơ quan và kỷ luật lao động, chấp hành giờ giấc làm việc; xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn; đảm bảo vệ sinh môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp.

3. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và lao động thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2010 là “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh”, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà khi thực thi công vụ; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Xây dựng chương trình, tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở. Tích cực chuẩn bị, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua khen thưởng; Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

5. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà đối với các tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cơ chế "một cửa" và một cửa liên thông tại các cơ quan; sửa đổi, bổ sung các quy trình không còn phù hợp, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, gắn với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.

7. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể, từng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các đợt thi đua theo đợt, chuyên đề với nội dung, mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp và đề ra các giải pháp thực hiện (có thể lồng ghép với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành).

8. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, lựa chọn điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Sơ kết giai đoạn 1 vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945- 28/8/2010).

Tổng kết, đề nghị khen thưởng, biểu dưỡng các tập thể và cá nhân có thành tích thi đua tốt vào tháng 12/2010.

Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước, phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2009, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước do Sở Nội vụ phát động; hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010./.

Nơi nhận:

 

          GIÁM ĐỐC

- HĐTĐKT tỉnh;

- LĐ Sở NV;

- Các đơn vị trực thuộc Sở NV;

- Hội đồng TĐKT Sở;

- Văn phòng (hoặc phòng TC-HC) các sở, ban, ngành;

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;

- Công chức, viên chức, lao động SNV;

- Lưu VT.

 

 

 

 

        (Đã ký)

 

 

            Đỗ Đình Chiến

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn