Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Báo cáo công tác ĐTBD năm 2009 và Kế hoạch ĐTBD năm 2010 của Sở Nội vụ

Chủ Nhật, 10/01/2010 - 08:54

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

   Số:  115 /BC-SNV

          Lạng Sơn, ngày 15  tháng 12 năm 2009

 

BÁO CÁO

Công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 và

xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010

 


          Thực hiện Công văn số 899/SNV-TCCC ngày 24/11/2009 của Sở Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010, Văn phòng Sở báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2009 và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2010 cụ thể như sau:

I. Tình hình, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009

Trong năm 2009 Sở Nội vụ đã cử 23 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó:

1. Công chức lãnh đạo:

- Có 02 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh tại trường Quân sự, Quân khu I (đối tượng 2).

- 03 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh tại trường Quân sự địa phương (đối tượng 3).

- 02 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị (01 lãnh đạo Sở, 01 lãnh đạo phòng).  

- 01 lượt công chức tham gia lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

- 01 lượt công chức  tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  Tổ chức Nhà nước.

          - 01 lượt công chức  tham gia lớp Ngoại Ngữ (tiếng Trung quốc)

- 03 lượt công chức  bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ (đối tượng là Trưởng, Phó phòng)

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ:

- 01 lượt công chức tham gia lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

- 02 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Tôn Giáo và Tổ chức Nhà nước.

- 02 lượt công chức tham gia lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

- 03 cán bộ tham gia lớp Ngoại Ngữ.

- 02 cán bộ tham gia lớp Tin học.

- Các đồng chí được cử đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Cao cấp lý luận chính trị, QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, ngoại ngữ, tin học và các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đều chấp hành tốt kỷ luật, nội quy, quy chế của trường và của lớp đề ra. Tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung chương trình và đạt thành tích cao trong học tập.

II. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010

1. Cán bộ, công chức, dự kiến đi bồi dưỡng kiến thức về quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn của nghạch:

- Chuyên viên cao cấp: 01

- Chuyên viên chính: 05

- Chuyên viên: 03

2. Cán bộ là Trưởng, Phó phòng chưa được bồi dưỡng kiến thức Quôc phòng – An ninh:

- Có 04 cán bộ chưa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh.

3. Cán bộ dự nguồn bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng dự kiến bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý:

- Có 08 cán bộ dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo phòng cần được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

4. Danh sách cán bộ, công chức dự kiến cử đi đào tạo trình độ sau đại học:

- Dự kiến có 06 cán bộ đi đào tạo sau Đại học.

5. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành năm 2010:

- Dự kiến có 04 cán bộ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên ngành.

6. Danh sách cán bộ, công chức, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học, tiếng Dân tộc:

- Có 13 cán bộ, công chức bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc.

          Trên đây là Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 của Sở Nội vụ./.

          (Đính kèm văn bản là 6 biểu mẫu thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nôi nụ năm 2010).

 

         

GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

 

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT.H

(Đã ký)


                                Đỗ Đình Chiến

 

 

 

 


Đính kèmDung lượng
BieuTHchung_2009.xls46.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn