Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

TTHC Thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ
Quyết định ban hành Quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc bãi bỏ Quyết định số 387/QĐ-SNV, 389/QĐ-SNV, 390/QĐ- SNV ngày 27/12/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC thuộc lĩnh vực tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực Công tác quản lý nhà nước về Hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số TTHC trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC Thành lập thôn mới, khối phố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ (thay thế QĐ 291)

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc thẩm định: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc cấp bản sao y bản chính tài liệu lưu trữ thuộc Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực khen thưởng tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc cấp thẻ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực điều động, tiếp nhận đối với công chức, viên chức tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn