Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hướng dẫn thủ tục hành chính của ngành
Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Xây dựng chính quyền; Văn thư - Lưu trữ; Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tinh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được công bố tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phương án, kiến nghị

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn