Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Tổ chức, biến chế
Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018

Hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và viên chức quản lý

Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hướng dẫn xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2016

Về mẫu Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức; danh mục VTVL trong các đơn vị sự nghiệp cấp huyện

Về Đề án vị trí việc làm (mẫu) trong các cơ sở giáo dục

Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015

Về việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị năm 2013

Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và Đề án vị trí việc làm

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2012

Thống nhất thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo

Xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013

Về việc báo cáo tổng kết tinh giản biên chế và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn