Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Đảng bộ Sở
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và những năm tiếp theo

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Quyết định về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Kế hoạch phát động, triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Quy trình xét kết nạp Đảng viên (Tham khảo)

Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)

Hướng dẫn thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ

Tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012

Kế hoạch phát động, triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

Hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2012

Kết quả 01 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sở kết 6 tháng cuối năm 2011 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Xây dựng quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

kế hoạch tuyên truyền giáo dục, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII về nhiệm vụ năm 2012

Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2012

Kết quả 6 tháng năm 2011 và phương hướng năm 2012 thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị

Báo cáo tổng Kết công tác năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn