Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hệ thống quy chế, quy định nội bộ
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Về việc han hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ

Quy chế về công tác Văn thư và Lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn