Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Công tác thanh niên
Thông báo kết quả tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn - miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Lạng Sơn (Đề án 500)

Thông báo ứng viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn

Thông báo triệu tập ứng viên tham gia phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn

Thông báo thời gian kết thúc nhận hồ sơ; thời gian tổ chức phỏng vấn và nội dung phỏng vấn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập

Thông báo Về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập

Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn