Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Cải cách hành chính
Về việc điều chỉnh thời gian xây dựng và ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và Quy định chế độ báo cáo công tác CCHC Quý, 6 tháng, năm

Quyết định phê duyệt đề án "Xác định chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW"

Về việc công nhận kết quả thí sinh trúng tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

Về việc công nhận kết quả thí sinh trúng tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn

Thông báo kết quả thi tuyển chức danh Trưởng phòng TC-KH thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

Thông báo kết quả thi tuyển Trưởng phòng CNTT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện Văn Lãng

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Về việc Hướng dẫn và quy định chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính

Về việc rà soát lại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 2013

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2012

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính và báo cáo Cải cách hành chính hàng năm

Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn