Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Xây dựng chính quyền
Về việc xây dựng lại Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp,cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố

Quyết định về việc đính chính Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 42/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/8/2017 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo

Về chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

Về việc xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với cán bộ, công chức cấp xã và chuyển cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ vào làm công chức cấp xã

Về việc thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 62/QĐ- BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Ban Xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thị trấn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Về việc báo cáo dự kiến biệt phái cán bộ, công chức cấp huyện về làm Phó bí thư Đảng ủy xã hoặc Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Về việc báo cáo thực trạng, nhu cầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Về việc báo cáo thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã

Về việc xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với cán bộ, công chức cấp xã

Về việc thống nhất một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

Về việc chuyển cán bộ cấp xã thôi giữ chức vụ bố trí làm công chức cấp xã

Về việc báo cáo tình trạng thôn, khối phố trên địa bàn các huyện, thành phố

Ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014

Về việc hướng dẫn rà soát lập báo cáo, danh sách các đối tượng thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn

Thông tư Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Kế hoạch triển khai xây dựng các Đề án, kế hoạch, chế độ, chính sách nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã theo các mục tiêu Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn