Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Công chức, viên chức
Về việc đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các chuyên ngành năm 2017

Về việc đăng ký bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kế toán năm 2017

Về việc đăng ký các khóa bồi dưỡng đối với viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình năm 2017

Về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

Về việc kết quả thi nâng ngạch và xác minh thông tin để bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính

Về kết quả tuyển dụng năm 2016 và xác định nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2017 do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức

Về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước năm 2017

Về việc tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

Về việc tổng hợp số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2017; thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Về việc đăng ký viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính năm 2017

Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Về việc triển khai xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2017

Về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tại Lạng Sơn năm 2016

Về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2016

Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016

Thông báo chương trình Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Câu hỏi ôn tập, hướng dẫn thi trắc nghiệm nâng ngạch công chức

Về việc đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016

Về việc triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

Về việc thông báo kế hoạch tổ chức ôn thi đào tạo thạc sĩ ngành Luật năm 2016

Hướng dẫn về việc bổ nhiệm vào ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Về việc báo cáo kết quả tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016, tỉnh Lạng Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn