Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

I. Vị trí và chức năng của Chi cục Văn thư – Lưu trữ

1. Chi cục Văn thư, lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Văn thư – Lưu trữ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Chi cục Văn thư – Lưu trữ là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, có kho lưu trữ chuyên dụng và được cấp kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở làm việc tại số 03, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

1. Về công tác quản lý văn thư, lưu trữ

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án và tổ chức thực hiện chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

c) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh”;

d) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

đ) Thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

h) Phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ;

i) Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ;

k) Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ;

l) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về văn thư, lưu trữ.

2. Về thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử của tỉnh

a) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu;

b) Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

c) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

d) Bảo vệ, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ;

đ) Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

e) Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

g) Thực hiện một số dịch vụ công về lưu trữ;

3. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

III.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Chi cục Văn thư – Lưu trữ có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công; khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thực hiện theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Chi cục

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ;

c)  Kho lưu trữ chuyên dụng.

3. Việc Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo thẩm quyền phân cấp.

4. Về biên chế

Biên chế của Chi cục Văn thư - Lưu trữ là biên chế hành chính và sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp của Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, cụ thể:

a) Biên chế Hành chính gồm: Lãnh đạo Chi cục, Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Quản lý Văn thư – Lưu trữ;

b) Biên chế sự nghiệp: Kho lưu trữ chuyên dụng.

 

IV. DANH SÁCH

STT

Chức vụ

Họ và tên

Thông tin chung

1

Chi cục trưởng

Nông Ngọc Hiển

ĐTCQ: 025.3813.340
Email:
nnhien@langson.gov.vn

2

Phó Chi cục trưởng

Mạc Thị Cúc

ĐTCQ: 025.3816.468
Email:
mtcuc@langson.gov.vn

3

Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

Đào Thị Lê Hồng

ĐTCQ: 025.3816.799
Email:
dtlhong@langson.gov.vn

4

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

Đường Thị Nhã

ĐTCQ: 025.3818.468
Email: dtnha@langson.gov.vn

5

Chuyên viên

Hoàng Việt Dũng

ĐTCQ: 025.3818.648
Email:
dunghv@langson.gov.vn

6

Kế toán

Bế Thị Uyên

ĐTCQ: 025.3818.468
Email:
btuyen@langson.gov.vn

7 Chuyên viên (CĐ) Chu Văn Long

ĐTCQ: 025.3816.799
Email: cvlong@langson.gov.vn

8 Chuyên viên (CĐ) Lương Thị Liễu

ĐTCQ: 025.3818.468
Email: ltlieu@langson.gov.vn

9

Phó Trưởng kho lưu trữ chuyên dụng Nông Văn Sự

ĐTCQ: 025.3814.799
Email: nvsu@langson.gov.vn

10

Lưu trữ viên trung cấp

Hoàng Thị Thúy Hạnh

ĐTCQ: 025.3814.799
Email:
hanhht@langson.gov.vn

11

Lưu trữ viên trung cấp

Nông Thị Bích Ngọc

ĐTCQ: 025.3814.799
Email:
ntbngoc@langson.gov.vn

12

Lưu trữ viên trung cấp

Hoàng Hồng Hương

ĐTCQ: 025.3814.799
Email:
huonghh@langson.gov.vn

13

Lưu trữ viên cao đẳng

Hoàng Thị Mai Hương

ĐTCQ: 025.3816.799
Email:
htmhuong@langson.gov.vn

14

Lưu trữ viên

Hoàng Minh Hà

ĐTCQ: 025.3814.799
Email:
hahm@langson.gov.vn

15

Lưu trữ viên cao đẳng

Vy Thị Bé

ĐTCQ: 025.3814.799
Email:
vtbe@langson.gov.vn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn