Skip to main content

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Triết học.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hoá, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; công tác dân tộc; bảo hiểm xã hội.

 

Chỉ đạo một số lĩnh vực của ngành nội vụ: Tuyển dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động; địa giới hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

 

Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình.

 

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh. Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.