Skip to main content

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật; khoa học và công nghệ; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình; thi hành án dân sự. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các hội quần chúng thuộc tỉnh quản lý.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Văn Lãng, Đình Lập.

 

Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.