Skip to main content

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý hành chính công.

 

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư ngoài ngân sách, xúc tiến đầu tư; phát triển doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể; nông lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; thống kê. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

 

Xem xét dự kiến bố trí danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự kiến phân bổ, điều hoà các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, công trình thuộc các nguồn vốn trên.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng.

 

Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực liên quan.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.