Skip to main content

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Ngữ văn.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp xử lý văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác quy hoạch, kế hoạch chung của tỉnh; công tác nội chính, nội vụ, tổ chức và cán bộ, cải cách hành chính; công tác thi đua - khen thưởng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh. Chủ tịch hội đồng, trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định.

 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh.

 

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

 

Phụ trách địa bàn huyện Tràng Định và thành phố Lạng Sơn.