Skip to main content

1. Công ty TNHH MTV Sổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn:

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Sổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn công bố thông tin hoạt động năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

 (Báo cáo trong tệp đính kèm)

 

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi: 

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Sổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn công bố thông tin hoạt động năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

(Báo cáo trong tệp đính kèm)