Skip to main content

Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

Ngày 01/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Theo đó, mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội được quy định như sau:

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh: Không quá 6,50 lần so với mức lương tối thiểu chung; đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Không quá 5,40 lần so với mức lương tối thiểu chung. Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Không quá 5,00 lần so với mức lương tối thiểu chung; đối với hội có phạm vi hoạt động trong quận thuộc thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh: Không qúa 3,60 lần so với mức lương tối thiểu chung. Tại quận, huyện, thị xã còn lại: Không quá 3,20 lần so với mức lương tối thiểu chung; đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn: Không quá 1,50 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Đối với hội có tính chất đặc thù, kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hội còn lại, kinh phí thực hiện chế độ thù lao do hội bảo đảm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2011

                                                Nguyễn Trọng Hùng

                                         Sở Thông tin và Truyền thông