Skip to main content

Định hướng giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2011-2020

            Ngày 19/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng lên 3,5 lần hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2% một năm, riêng các huyện, xã nghèo giảm 4% một năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.

            Để thực hiện giảm nghèo bền vững trong giai đoạn này, các chính sách sẽ được tập trung thực hiện như: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; Hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng; Hỗ trợ về nhà ở; Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá, thông tin và hàng loạt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù khác…/.

                                                                                          Lý Hồng Hải

Sở Thông tin và Truyền thông