Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2011 - 2015

            Ngày 23/5/2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2011 - 2015.

             Theo đó, để vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng "người tốt, việc tốt", nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

            Một số nội dung trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp trong đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng bộ và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá; chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử trong nhân dân, phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao…; củng cố kiện toàn nội dung phương thức hoạt động, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hàng năm chỉ đạo sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực ở các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị…/.

 

                                                                      Lô Thuỳ Linh

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông