Skip to main content

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

       Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 677/QĐ-TTg về chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ trung bình tăng 15%/năm, trong đó 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia làm chủ và tạo ra được công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm; 80.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp được đào tạo về quản lý công nghệ, cập nhật công nghệ mới; hình thành các nhóm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phù hợp với từng địa bàn, một số mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ tiên tiến tại các tỉnh trong mỗi vùng sinh thái.

            Nội dung chương trình là xây dựng và thực hiện tiến độ nâng cao năng lực quốc gia; nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có nền kinh tế - xã hội khó khăn.

            Các giải pháp thực hiện chủ yếu: tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đấy hoạt động công nghệ; phối hợp và triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến đổi mới công nghệ; tăng cường nguồn lực tài chính thực hiện chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khuyến khích sáng tạo công nghệ.

            Kinh phí thực hiện chương trình được đảm bảo từ các nguồn: ngân sách nhà nước, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, kinh phí đầu tư, đổi mới công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

 

                                                                      Lô Thuỳ Linh

                                                          Sở Thông tin và Truyền thông