Skip to main content

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạ

            Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015) đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011, trong đó có một số nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng làm cho phong trào thi thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ..

            Thủ tướng yêu cầu việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian...

            Năm 2011, năm đầu của kế hoạch 5 năm, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của từng bộ, cơ quan, địa phương để phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng của bộ, ngành, địa phương mình. Trước hết, tập trung thực hiện có hiệu quả sáu nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

                                                                             Lý Hồng Hải

                                                               Sở Thông tin và Truyền thông